Diensten - 494117-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Kroatië-Poreč: Postdiensten

2018/S 216-494117

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Grad Poreč-Parenzo
41303906494
Obala maršala Tita 5
Poreč
52440
Kroatië
Contactpersoon: Alja Udovičić
Telefoon: +385 52451085
E-mail: alja.udovicic@porec.hr
NUTS-code: HR036

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.porec.hr

Adres van het kopersprofiel: www.porec.hr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2018/S+0F2-0030918
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Poštanske usluge

Referentienummer: 24-VV/18
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
64110000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Poštanske usluge.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 650 000.00 HRK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
64110000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR036
Voornaamste plaats van uitvoering:

Područje cijele Hrvatske i svijeta.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Poštanske usluge

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Temeljem čl. 284. st. 5 udio cijene je 100 % / Weging: 0 %
Prijs - Weging: 100 %
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 650 000.00 HRK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

4.1. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

4.1.1. Gospodarski subjekt mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državni njegova poslovnog nastana.

Gospodarski subjekt dužan je u ponudi u svrhu dokazivanja ispunjavanja uvjeta sposobnosti iz ove točke dostaviti:

— ispunjen Standardni obrazac ESPD – dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta: ?. Opći navod za sve kriterije za odabir.

Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o nabavi kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku.

Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno gore navedenom stavku, Naručitelj može zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana, dostavi sve ili dio popratnih dokumenta ili dokaza.

Naručitelj može prije donošenja odluke o odabiru, zatražiti od ponuditelja s kojim je odlučio sklopiti Ugovor o javnoj nabavi, da dostavi ažurirane popratne dokumente u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, osim ukoliko već ne posjeduje te dokumente.

Kao dokaz da ne postoje obvezne osnove za isključenje iz točke 4.1.1. ove DoN Naručitelj će prihvatiti:

— izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

4.1.2. Gospodarski subjekt mora dokazati da ima važeće ovlaštenje kojim se stječe pravo obavljanja ponuđenih poštanskih usluga.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 4.1.2., gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

— ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, ? Opći navod za sve kriterije za odabir

Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o nabavi kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku.

Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno gore navedenom stavku, Naručitelj može zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana, dostavi sve ili dio popratnih dokumenta ili dokaza.

Naručitelj može prije donošenja odluke o odabiru, zatražiti od ponuditelja s kojim je odlučio sklopiti Ugovor o javnoj nabavi, da dostavi ažurirane popratne dokumente u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana te će kao dokaz sposobnosti iz točke 4.1.2. ove DON Naručitelj će prihvatiti:

— potvrdu Hrvatske regulatorne agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM-a), kojom se dokazuje podnošenje potpune prijave u smislu članka 18. Zakona o poštanskim uslugama, odnosno potvrdu izdanu od HAKOM-a da ima pravo obavljati poštanske usluge koje su predmet nabave.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Sukladno DON-u.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

N/p

IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 07/12/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Kroatisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 07/12/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Obala m. Tita 5, Poreč, HRVATSKA.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Koturaška cesta 43/IV
Zagreb
10000
Kroatië
Telefoon: +385 14559930
E-mail: dkom@dkom.hr
Fax: +385 14559933

Internetadres: www.dkom.hr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018