Diensten - 494141-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Greifswald: Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu

2018/S 216-494141

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Universitätsmedizin Greifswald -KÖR-
Fleischmannstr. 8
Greifswald
17489
Duitsland
E-mail: petra.becker@uni-greifswald.de
NUTS-code: DE80N

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.medizin.uni-greifswald.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YH5Y3X1/documents
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YH5Y3X1
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Abfallentsorgung

Referentienummer: E-49/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Gegenstand der Ausschreibung ist die Abfallentsorgung an der Universitätsmedizin Greifswald unterteilt in folgende Lose:

Los A – Abfälle zur Verwertung

Los B – Sonderabfälle im weiten Sinne, Gefahrgüter

Los C – Krankenhausmüll

Los D – Datenschutzabfälle

Los E – biologisch abbaubare Abfälle

Los F – Abfälle tierischer Ausscheidungen

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Abfälle zur Verwertung

Perceel nr.: Los A
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE80N
Voornaamste plaats van uitvoering:

Universiätsmedizin Greifswald

Fleischmannstr. 8

17489 Greifswald

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Gegenstand der Ausschreibung ist die Abfallentsorgung an der Universitätsmedizin Greifswald.

Hier die Entsorgung von:

Elektronikschrott – AVV 200136

Sperrmüll – AVV 200307

Altholz – AVV 200138

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2019
Einde: 31/12/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Vertragslaufzeit mit der Option auf 1 Jahr Verlängerung

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sonderabfälle im weiten Sinne, Gefahrgüter

Perceel nr.: Los B
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90520000
90000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE80N
Voornaamste plaats van uitvoering:

Universiätsmedizin Greifswald

Fleischmannstr. 8

17489 Greifswald

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Gegenstand der Ausschreibung ist die Abfallentsorgung an der Universitätsmedizin Greifswald hier von Sonderabfälle im weiten Sinne, Gefahrgüter:

Infektiöse Abfälle – AVV 180103*

Infektiöse Abfälle – AVV 180108*

Anorganische Laborchemikalien – AVV 160507*

Organische Laborchemikalien – AVV160508*

Körperteile und Organe – AVV 180102

Leuchtstoffröhren – AVV 200121*

Organische Lösemittel, halogenfrei – AVV 070104*

Altmedikamente – AVV 180109

Scharfe und spitze Gegenstände, sonst. medizinische Einwegartikel – AVV 180101/180104

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2019
Einde: 31/12/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Vertragslaufzeit mit der Option auf 1 Jahr Verlängerung

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Krankenhausmüll

Perceel nr.: Los C
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90520000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE80N
Voornaamste plaats van uitvoering:

Universiätsmedizin Greifswald

Fleischmannstr. 8

17489 Greifswald

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Gegenstand der Ausschreibung ist die Abfallentsorgung an der Universitätsmedizin Greifswald. Hier die Entsorgung von:

Krankenhausspezifische Abfälle – AVV 180104

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2019
Einde: 31/12/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Vertragslaufzeit mit der Option auf 1 Jahr Verlängerung

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Datenschutzabfälle

Perceel nr.: Los D
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE80N
Voornaamste plaats van uitvoering:

Universiätsmedizin Greifswald

Fleischmannstr. 8

17489 Greifswald

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Gegenstand der Ausschreibung ist die Abfallentsorgung an der Universitätsmedizin Greifswald. Hier die Entsorgung von:

Datenträger aus Pappe/Papier – AVV 200101

Festdatenträger – AVV 160214 – Wichtig Schutzklasse 3, Sicherheitsstufe H 4

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2019
Einde: 31/12/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Biologisch abbaubare Abfälle

Perceel nr.: Los E
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE80N
Voornaamste plaats van uitvoering:

Universiätsmedizin Greifswald

Fleischmannstr. 8

17489 Greifswald

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Gegenstand der Ausschreibung ist die Abfallentsorgung an der Universitätsmedizin Greifswald. Hier die Entsorgung von:

Küchen- und Kantinenabfälle – AVV 200108

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2019
Einde: 31/12/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Vertragslaufzeit mit der Option auf 1 Jahr Verlängerung

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Abfälle tierischer Ausscheidungen

Perceel nr.: Los F
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE80N
Voornaamste plaats van uitvoering:

Universiätsmedizin Greifswald

Fleischmannstr. 8

17489 Greifswald

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Gegenstand der Ausschreibung ist die Abfallentsorgung an der Universitätsmedizin Greifswald. Hier die Entsorgung von:

Tiereinstreu – AVV 020106

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2019
Einde: 31/12/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Vertragslaufzeit mit der Option auf 1 Jahr Verlängerung

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Die Eignungsprüfung erfolgt anhand der Prüfung der wirtschaftlichen/finanziellen Leistungsfähigkeit, der Gesetzestreue sowie der Fachkunde und technischen Leistungsfähigkeit sowie Zuverlässigkeit. Ein Bieter ist nur dann geeignet, wenn er fachkundig, leistungsfähig sowie zuverlässig ist.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Die Bedingungen zur Ausführung des Auftrages finden Sie in den Hinweisen zu Vergabeunterlagen, Bewerbungsbedingungen unter Abs. V. / 8.3.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 07/12/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 31/01/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 06/12/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Die Angebote werden nicht verlesen, Bieter und Preise nicht bekannt gegeben.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Bekanntmachungs-ID: CXP4YH5Y3X1

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vergabekammern bei dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit Mecklenburg-Vorpommern
Johannes-Stelling-Str. 14
Schwerin
19053
Duitsland
Telefoon: +49 385588-5164
E-mail: vergabekammer@wm.mv-regierung.de
Fax: +49 385588-485-5817

Internetadres: http://www.regierung-mv.de

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein.

Der Antrag ist unzulässig, soweit:

1) Der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 GWB bleibt unberührt,

2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,

3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,

4) mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2 GWB. § 134 Absatz 1 Satz 2 GWB bleibt unberührt.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018