Diensten - 494181-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Niet-openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Bristol: Opleidingssimulatoren

2018/S 216-494181

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Ministry of Defence, Air Support, Other
P8-A Delivery Team, MOD Abbey Wood No. 1114, NH1 Yew 1A
Bristol
BS34 8JH
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Thomas Macklin
Telefoon: +44 3067987266
E-mail: Thomas.Macklin100@mod.gov.uk
NUTS-code: UKK1

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.gov.uk/government/organisations/ministry-of-defence

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.contracts.mod.uk
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Provision of P8-A Aircrew Currency Simulator Training

Referentienummer: MMA/0007
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34152000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The Authority has identified the need for aircrew currency simulator training through the provision of 737-800/NG simulator slots and instructors to maintain RAF P-8A pilot currency training and to conduct aspects of engineer initial and currency training regarding engine ground-runs.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 200 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM62
Voornaamste plaats van uitvoering:

Inverness and Nairn and Moray, Badenoch and Strathspey

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suppliers must read through this set of instructions and follow the process to respond to this opportunity.

The information and/or documents for this opportunity are available on https://www.contracts.mod.uk/delta

You must register on this site to respond, if you are already registered you will not need to register again, simply use your existing username and password. Please note there is a password reminder link on the homepage.

Suppliers must log in, go to your response manager and add the following Access Code: 7T2XZ5992H. Please ensure you follow any instruction provided to you here.

The deadline for submitting your response(s) is 7.12.2018 17:00. Please ensure that you allow yourself plenty of time when responding to this invite prior to the closing date and time, especially if you have been asked to upload documents.

If you experience any difficulties please refer to the online Frequently Asked Questions (FAQ's) or the User Guides or contact the MOD DCO Helpdesk by emailing — support@contracts.mod.uk or call 0800 282 324.

Requirement summary:

The Authority has identified the need for aircrew currency simulator training through the provision of 737-800/NG simulator slots and instructors to maintain RAF P-8A pilot currency training and to conduct aspects of engineer initial and currency training regarding engine ground-runs.

The general scope of the requirement is summarised below:

(a) deliver 737-800 NG training to RAF pilot and engineering personnel;

(b) deliver a 737-800 NG Type Rating course to one RAF Test Pilot;

(c) deliver the Licence Proficiency Check (LPC) in accordance with SRG 1158;

(d) deliver Operator Proficiency Checks (OPC) scenario based training to meet RAF requirements;

(e) provide qualified Type Rating Instructors (TRIs) /Type Rating Examiners (TREs) (as appropriate) to conduct exercises on the 737-800 NG simulator;

(f) provide engineer initial and currency training for engine ground running, to include groundschool and simulator exercises;

(g) provide the Authority with written performance reports on all individuals that undertake training;

(h) allow annual RAF evaluation of the training devices in accordance with MAA Regulatory Article 2375.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 165 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/05/2019
Einde: 31/07/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd minimumaantal: 2
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

The contract includes an option to extend the period of performance by up to 6 months as required.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Suppliers must be have the professional capability to deliver the scope of activity outlined below:

(a) deliver 737-800 NG training to RAF pilot and engineering personnel;

(b) deliver a 737-800 NG Type Rating course to one RAF Test Pilot;

(c) deliver the Licence Proficiency Check (LPC) in accordance with SRG 1158;

(d) deliver Operator Proficiency Checks (OPC) scenario based training to meet RAF requirements;

(e) provide qualified Type Rating Instructors (TRIs) /Type Rating Examiners (TREs) (as appropriate) to conduct exercises on the 737-800 NG simulator;

(f) provide engineer initial and currency training for engine ground running, to include groundschool and simulator exercises;

(g) provide the Authority with written performance reports on all individuals that undertake training;

(h) allow annual RAF evaluation of the training devices in accordance with MAA Regulatory Article 2375.

The training provider shall be an Approved Training Organisation (ATO).

Training shall be conducted in the UK at a location no more than 45 minutes’ drive from an airport which provides a same-day direct air link to Inverness airport.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Compliance with all technical and professional standards within the draft statement of requirement documentation is essential. A summary of the scope of the requirement is below:

(a) deliver 737-800 NG training to RAF pilot and engineering personnel;

(b) deliver a 737-800 NG Type Rating course to one RAF Test Pilot;

(c) deliver the Licence Proficiency Check (LPC) in accordance with SRG 1158;

(d) deliver Operator Proficiency Checks (OPC) scenario based training to meet RAF requirements;

(e) provide qualified Type Rating Instructors (TRIs) /Type Rating Examiners (TREs) (as appropriate) to conduct exercises on the 737-800 NG simulator;

(f) provide engineer initial and currency training for engine ground running, to include groundschool and simulator exercises;

(g) provide the Authority with written performance reports on all individuals that undertake training;

(h) allow annual RAF evaluation of the training devices in accordance with MAA Regulatory Article.

Eventuele minimumeisen:

Full details can be found within the draft statement of requirement documentation.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

The supplier must be fully compliant with all contract terms and conditions. Full details can be found within the draft contract documentation.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 07/12/2018
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 07/01/2019
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

The Contracting Authority considers that this contract may be suitable for economic operators that are Small or Medium Enterprises (SMEs). However, any selection of tenderers will be based solely on the criteria set out for the procurement.The authority reserves the right to amend any condition related to security of information to reflect any changes in national law or government policy. If any contract documents are accompanied by instructions on safeguarding classified information (e.g. a Security Aspects Letter), the Authority reserves the right to amend the terms of these instructions to reflect any changes in national law or government policy, whether in respect of the applicable protective marking scheme, specific protective markings given, the aspects to which any protective marking applies, or otherwise. The link below to the Gov.uk website provides information on the Government Security Classification.

https://www.gov.uk/government/publications/government-security-classifications

Advertising Regime OJEU: This contract opportunity is published in the Official Journal of the European Union (OJEU), the MoD Defence Contracts Bulletin and www.contracts.mod.uk

Suppliers must read through this set of instructions and follow the process to respond to this opportunity.

The information and/or documents for this opportunity are available on http://www.contracts.mod.uk

You must register on this site to respond, if you are already registered you will not need to register again, simply use your existing username and password. Please note there is a password reminder link on the homepage.

Suppliers must log in, go to your Response Manager and add the following Access Code: 7T2XZ5992H.

Please ensure you follow any instruction provided to you here.

The deadline for submitting your response(s) is detailed within this contract notice, you will also have visibility of the deadline date, once you have added the Access code via DCO as the opening and closing date is visible within the opportunity.

Please ensure that you allow yourself plenty of time when responding to this opportunity prior to the closing date and time, especially if you have been asked to upload documents.

If you experience any difficulties please refer to the online Frequently Asked Questions (FAQ’s) or the User Guides or contact the MOD DCO Helpdesk by emailing support@contracts.mod.uk or Telephone 0800 282 324.

GO Reference: GO-2018116-DCB-13507063

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Ministry of Defence, Air Support, Other
Multi Mission Aircraft P8-A, MOD Abbeywood No. 1114, NH1 YEW 1A
Bristol
BS34 8JH
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 3067985141
E-mail: thomas.macklin100@mod.gov.uk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Ministry of Defence, Air Support, Other
P8-A Delivery Team, MOD Abbey Wood No. 1114, NH1 Yew 1A
Bristol
BS34 8JH
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 3067985141
E-mail: Thomas.Macklin100@mod.gov.uk
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Ministry of Defence, Air Support, Other
P8-A Delivery Team, MOD Abbey Wood No. 1114, NH1 Yew 1A
Bristol
BS34 8JH
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 3067985141
E-mail: Thomas.Macklin100@mod.gov.uk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018