Diensten - 494189-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Niet-openbare procedure 

Finland-Helsinki: Adviezen inzake bedrijfsvoering en management, en aanverwante diensten

2018/S 216-494189

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Verohallinto
0245458-3
Vääksyntie 4, Vero
Helsinki
00052
Finland
Contactpersoon: Pirjo Autio
Telefoon: +358 295137898
E-mail: hankinnat@vero.fi
NUTS-code: FI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.vero.fi

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=204910&tpk=827fffa7-8d89-4c1c-a1bf-4091bb7262e5
I.4)Soort aanbestedende dienst
Nationaal of federaal agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Osallistumispyyntö: Johdon konsultointipalvelut

Referentienummer: VH/2000/02.10.01/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79400000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Hankinnan kohteena on Johdon konsultointi kolmelle (3) eri osa-alueelle, joihin kuhunkin tullaan valitsemaan yksi (1) toimittaja osallistumispyyntöasiakirjojen mukaisesti.

Johdon konsultoinnin osa-alueet ovat:

1. Tutkimuspalveluihin pohjautuva johtamisen tuki

2. Auditointi ja toiminnan kehittämisen tuki

3. Toimintamallien jalkauttamisen ja hankejohtamisen tuki.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 1
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Johdon konsultointi / osa-alue 1

Perceel nr.: VH/2000/02.10.01/2018-1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79400000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Johtamisen konsultoinnin hankinnassa on kolme (3) eri osa-aluetta:

1. Tutkimuspalveluihin pohjautuva johtamisen tuki

2. Auditointi ja toiminnan kehittämisen tuki

3. Toimintamallien jalkauttamisen ja hankejohtamisen tuki.

Hankintayksikkö valitsee kilpailutuksen perusteella kuhunkin osa-alueeseen yhden (1) eniten pisteitä saaneen tarjoajan, jonka kanssa tehdään puitesopimus. Puitesopimuksen alla tehtävät toimeksiannot tehdään toimeksiantoon soveltuvan osion mukaan. Konsultoinnin tarpeet vaihtelevat pikaisestikin tarvittavista sparrailutilanteista mittaviin tutkimuspalvelutoimeksiantoihin. Toimeksiannon kohteena voi olla esim. Verohallinnon toiminnan auditointia tai benchmarkkausta.

Hankintayksikkö ei sitoudu hankkimaan johdon tukea yllä mainituilta alueilta, eli hankintayksiköllä on oikeus hankkia johdon konsultointia myös kolmannelta osapuolelta. Hankintayksikkö ei ole sitoutunut tiettyihin hankintamääriin. Hankintamenettelynä on rajoitettu menettely.

Tällä osallistumispyynnöllä hankintayksikkö pyytää kiinnostuneita ehdokkaita jättämään osallistumishakemuksensa tarjouskilpailuun. Ehdokkaat voivat jättää osallistumishakemuksen useampaan osa-alueeseen. Mikäli osallistumispyynnön mukaisia osallistumishakemuksen jättäneitä ehdokkaita on yhtä (1) osa-aluetta kohden enemmän kuin viisi (5), osallistumishakemuksensa jättäneiden ehdokkaiden joukosta valitaan liitteessä 1 Ehdokkaiden valinta kuvatulla tavalla ne ehdokkaat, jotka valitaan varsinaiseen tarjouspyyntö- ja tarjousvaiheeseen (ns. toiseen vaiheeseen).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 5
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

Ks. osallistumispyynnön liite 1 Ehdokkaiden valinta.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Johdon konsultointi / osa-alue 2

Perceel nr.: VH/2000/02.10.01/2018-2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79400000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Johtamisen konsultoinnin hankinnassa on kolme (3) eri osa-aluetta:

1. Tutkimuspalveluihin pohjautuva johtamisen tuki

2. Auditointi ja toiminnan kehittämisen tuki

3. Toimintamallien jalkauttamisen ja hankejohtamisen tuki.

Hankintayksikkö valitsee kilpailutuksen perusteella kuhunkin osa-alueeseen yhden (1) eniten pisteitä saaneen tarjoajan, jonka kanssa tehdään puitesopimus. Puitesopimuksen alla tehtävät toimeksiannot tehdään toimeksiantoon soveltuvan osion mukaan. Konsultoinnin tarpeet vaihtelevat pikaisestikin tarvittavista sparrailutilanteista mittaviin tutkimuspalvelutoimeksiantoihin. Toimeksiannon kohteena voi olla esim. Verohallinnon toiminnan auditointia tai benchmarkkausta.

Hankintayksikkö ei sitoudu hankkimaan johdon tukea yllä mainituilta alueilta, eli hankintayksiköllä on oikeus hankkia johdon konsultointia myös kolmannelta osapuolelta. Hankintayksikkö ei ole sitoutunut tiettyihin hankintamääriin. Hankintamenettelynä on rajoitettu menettely.

Tällä osallistumispyynnöllä hankintayksikkö pyytää kiinnostuneita ehdokkaita jättämään osallistumishakemuksensa tarjouskilpailuun. Ehdokkaat voivat jättää osallistumishakemuksen useampaan osa-alueeseen. Mikäli osallistumispyynnön mukaisia osallistumishakemuksen jättäneitä ehdokkaita on yhtä (1) osa-aluetta kohden enemmän kuin viisi (5), osallistumishakemuksensa jättäneiden ehdokkaiden joukosta valitaan liitteessä 1 Ehdokkaiden valinta kuvatulla tavalla ne ehdokkaat, jotka valitaan varsinaiseen tarjouspyyntö- ja tarjousvaiheeseen (ns. toiseen vaiheeseen).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 5
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

Ks. osallistumispyynnön liite 1 Ehdokkaiden valinta.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Johdon konsultointi / osa-alue 3

Perceel nr.: VH/2000/02.10.01/2018-3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79400000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Johtamisen konsultoinnin hankinnassa on kolme (3) eri osa-aluetta:

1. Tutkimuspalveluihin pohjautuva johtamisen tuki

2. Auditointi ja toiminnan kehittämisen tuki

3. Toimintamallien jalkauttamisen ja hankejohtamisen tuki.

Hankintayksikkö valitsee kilpailutuksen perusteella kuhunkin osa-alueeseen yhden (1) eniten pisteitä saaneen tarjoajan, jonka kanssa tehdään puitesopimus. Puitesopimuksen alla tehtävät toimeksiannot tehdään toimeksiantoon soveltuvan osion mukaan. Konsultoinnin tarpeet vaihtelevat pikaisestikin tarvittavista sparrailutilanteista mittaviin tutkimuspalvelutoimeksiantoihin. Toimeksiannon kohteena voi olla esim. Verohallinnon toiminnan auditointia tai benchmarkkausta.

Hankintayksikkö ei sitoudu hankkimaan johdon tukea yllä mainituilta alueilta, eli hankintayksiköllä on oikeus hankkia johdon konsultointia myös kolmannelta osapuolelta. Hankintayksikkö ei ole sitoutunut tiettyihin hankintamääriin. Hankintamenettelynä on rajoitettu menettely.

Tällä osallistumispyynnöllä hankintayksikkö pyytää kiinnostuneita ehdokkaita jättämään osallistumishakemuksensa tarjouskilpailuun. Ehdokkaat voivat jättää osallistumishakemuksen useampaan osa-alueeseen. Mikäli osallistumispyynnön mukaisia osallistumishakemuksen jättäneitä ehdokkaita on yhtä (1) osa-aluetta kohden enemmän kuin viisi (5), osallistumishakemuksensa jättäneiden ehdokkaiden joukosta valitaan liitteessä 1 Ehdokkaiden valinta kuvatulla tavalla ne ehdokkaat, jotka valitaan varsinaiseen tarjouspyyntö- ja tarjousvaiheeseen (ns. toiseen vaiheeseen).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 5
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

Ks. osallistumispyynnön liite 1 Ehdokkaiden valinta.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Katso osallistumispyynnön liite 2 Referenssivaatimukset sekä ESPD.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/12/2018
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Fins
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Finland
Telefoon: +358 295643300
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax: +358 295643314

Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/11/2018