Diensten - 494231-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

België-Brussel: Loonadministratiediensten

2018/S 216-494231

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen
0880.212.840_16727
Egmontstraat 5
Brussel
1000
België
Contactpersoon: Veroniek Robinne
Telefoon: +32 25501523
E-mail: veroniek.robinne@fwo.be
NUTS-code: BE100

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.fwo.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=325226

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=325226
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=FWO-Human_resources_2018-F02
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Wetenschappelijk onderzoek

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Human_resources_2018

Referentienummer: FWO-Human_resources_2018-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79211110
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Opdracht voor de loon- en beursadministratie door een erkend sociaal secretariaat vanaf 1.1.2020 (perceel I) en een payroll management systeem voor de loonadministratie (HR) bestaande uit een selfservice module voor de onderzoekers, een synchronisatie van de gegevens naar eigen database en een sociaal secretariaat en een rapporteringstool (perceel II).

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 216 250.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 2
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Bestek nr. Human_resources_2018

Perceel nr.: 20181
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79211110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE10
Voornaamste plaats van uitvoering:

Brussel

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Opdracht voor de loon- en beursadministratie door een erkend sociaal secretariaat vanaf 1.1.2020 (perceel I) en een payroll management systeem voor de loonadministratie (HR) bestaande uit een selfservice module voor de onderzoekers, een synchronisatie van de gegevens naar eigen database en een sociaal secretariaat en een rapporteringstool (perceel II).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 470 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 72
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Eenmaal verlengbaar met 3 jaar

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Bestek nr. Human_resources_2018

Perceel nr.: 20182
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79211110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE10
Voornaamste plaats van uitvoering:

Brussel

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Opdracht voor de loon- en beursadministratie door een erkend sociaal secretariaat vanaf 1.1.2020 (perceel I) en een payroll management systeem voor de loonadministratie (HR) bestaande uit een selfservice module voor de onderzoekers, een synchronisatie van de gegevens naar eigen database en een sociaal secretariaat en een rapporteringstool (perceel II).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 746 250.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 72
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Eenmaal verlengbaar met 3 jaar

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Informatie opgenomen in het bestek

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden
Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:

Perceel I: erkenning volgens KB van 28.11.1969 tot uitvoering van de wet van 27.6.1969 tot herziening van de besluitwet van 28.12.1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders

III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 10/12/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 11/12/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

FWO, Egmontstraat 5 1000 Brussel, zaal Hoorne I

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank van Eerste Aanleg
Brussel
1000
België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/11/2018