Diensten - 494241-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Verwijderen van vast stadsafval

2018/S 216-494241

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Zarząd Oczyszczania Miasta
Al. Jerozolimskie 11/19
Warszawa
00-508
Polen
Contactpersoon: Andrzej Steć
Telefoon: +48 222770406
E-mail: przetargi@zom.waw.pl
Fax: +48 226282674
NUTS-code: PL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.zom.waw.pl

Adres van het kopersprofiel: http://zom.waw.pl/zamowienia-publiczne/profil-nabywcy

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.zom.waw.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Opróżnianie koszy na terenie m.st. Warszawy

Referentienummer: ZOM/KP/7/18/II
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90513200
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Zamówienie dotyczy wykonania:

a) opróżniania i eksploatacji koszy,

b) interwencyjnego opróżniania koszy,

c) przestawiania koszy,

d) mycia koszy.

Zamówienie podzielone jest na 6 części, z których każda stanowi odrębne zadanie:

Część I /rejon I/ - Dzielnica Śródmieście,

Część II /rejon II/ - Dzielnice: Mokotów, Ursynów, Wilanów,

Część III /rejon III/ - Dzielnice Ochota, Ursus, Włochy,

Część IV /rejon IV/ – Dzielnice: Bemowo, Bielany, Wola, Żoliborz,

Część V /rejon V/ - Dzielnice: Praga Północ, Targówek, Białołęka,

Część VI /rejon VI/ – Dzielnice: Praga Południe, Wawer, Rembertów, Wesoła

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część I /rejon I/- Dzielnica Śródmieście,

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90513200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911
Voornaamste plaats van uitvoering:

Warszawa

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zamówienie dotyczy wykonania:

a) opróżniania i eksploatacji koszy

b) interwencyjnego opróżniania koszy,

c) przestawiania koszy,

d) mycia koszy.

Do realizacji prac polegających na opróżnianiu i eksploatacji koszy Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest zatrudnić pracowników w oparciu o umowę o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917).

Szczegółowe warunki związane z zatrudnieniem pracowników w oparciu o umowę o pracę określa załącznik nr 6

Do wzoru umowy.

Szczegółowy opis przedmiotu oraz standardy jakościowe istotnych cech przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do wzoru umowy.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienia na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 30/11/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp polegających na powtórzeniu usług stanowiących przedmiot zamówienia w przypadku:

— wyczerpania się kwoty określonej w § 4 ust. 1 wzoru umowy,

— wygaśnięcia czasu obowiązywania umowy określonego w § 2 wzoru umowy,

— ustawienia dodatkowych koszy.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Dla części I Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium 101.000,00 PLN

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część II /rejon II/- Dzielnice: Mokotów, Ursynów, Wilanów,

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90513200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911
Voornaamste plaats van uitvoering:

Warszawa

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zamówienie dotyczy wykonania:

a) opróżniania i eksploatacji koszy

b) interwencyjnego opróżniania koszy,

c) przestawiania koszy,

d) mycia koszy.

Do realizacji prac polegających na opróżnianiu i eksploatacji koszy Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest zatrudnić pracowników w oparciu o umowę o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917).

Szczegółowe warunki związane z zatrudnieniem pracowników w oparciu o umowę o pracę określa załącznik nr 6

Do wzoru umowy.

Szczegółowy opis przedmiotu oraz standardy jakościowe istotnych cech przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do wzoru umowy.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienia na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 30/11/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp polegających na powtórzeniu usług stanowiących przedmiot zamówienia w przypadku:

— wyczerpania się kwoty określonej w § 4 ust. 1 wzoru umowy,

— wygaśnięcia czasu obowiązywania umowy określonego w § 2 wzoru umowy,

— ustawienia dodatkowych koszy.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Dla części II Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium 56.000,00 PLN

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część III /rejon III/- Dzielnice Ochota, Ursus, Włochy,

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90513200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911
Voornaamste plaats van uitvoering:

Warszawa

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zamówienie dotyczy wykonania:

a) opróżniania i eksploatacji koszy

b) interwencyjnego opróżniania koszy,

c) przestawiania koszy,

d) mycia koszy.

Do realizacji prac polegających na opróżnianiu i eksploatacji koszy Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest zatrudnić pracowników w oparciu o umowę o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917).

Szczegółowe warunki związane z zatrudnieniem pracowników w oparciu o umowę o pracę określa załącznik nr 6

Do wzoru umowy.

Szczegółowy opis przedmiotu oraz standardy jakościowe istotnych cech przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do wzoru umowy.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienia na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 30/11/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp polegających na powtórzeniu usług stanowiących przedmiot zamówienia w przypadku:

— wyczerpania się kwoty określonej w § 4 ust. 1 wzoru umowy,

— wygaśnięcia czasu obowiązywania umowy określonego w § 2 wzoru umowy,

— ustawienia dodatkowych koszy.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Dla części III Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium 31.000,00 PLN

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część IV /rejon IV/ – Dzielnice: Bemowo, Bielany, Wola, Żoliborz

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90513200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911
Voornaamste plaats van uitvoering:

Warszawa

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zamówienie dotyczy wykonania:

a) opróżniania i eksploatacji koszy

b) interwencyjnego opróżniania koszy,

c) przestawiania koszy,

d) mycia koszy.

Do realizacji prac polegających na opróżnianiu i eksploatacji koszy Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest zatrudnić pracowników w oparciu o umowę o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917).

Szczegółowe warunki związane z zatrudnieniem pracowników w oparciu o umowę o pracę określa załącznik nr 6

Do wzoru umowy.

Szczegółowy opis przedmiotu oraz standardy jakościowe istotnych cech przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do wzoru umowy.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienia na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 30/11/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp polegających na powtórzeniu usług stanowiących przedmiot zamówienia w przypadku:

— wyczerpania się kwoty określonej w § 4 ust. 1 wzoru umowy,

— wygaśnięcia czasu obowiązywania umowy określonego w § 2 wzoru umowy,

— ustawienia dodatkowych koszy.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Dla części IV Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium 58.000,00 PLN

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część V /rejon V/- Dzielnice: Praga Północ, Targówek, Białołęka

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90513200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911
Voornaamste plaats van uitvoering:

Warszawa

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zamówienie dotyczy wykonania:

a) opróżniania i eksploatacji koszy

b) interwencyjnego opróżniania koszy,

c) przestawiania koszy,

d) mycia koszy.

Do realizacji prac polegających na opróżnianiu i eksploatacji koszy Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest zatrudnić pracowników w oparciu o umowę o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917).

Szczegółowe warunki związane z zatrudnieniem pracowników w oparciu o umowę o pracę określa załącznik nr 6

Do wzoru umowy.

Szczegółowy opis przedmiotu oraz standardy jakościowe istotnych cech przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do wzoru umowy.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienia na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 30/11/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp polegających na powtórzeniu usług stanowiących przedmiot zamówienia w przypadku:

— wyczerpania się kwoty określonej w § 4 ust. 1 wzoru umowy,

— wygaśnięcia czasu obowiązywania umowy określonego w § 2 wzoru umowy,

— ustawienia dodatkowych koszy.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Dla części V Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium 46.000,00 PLN

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część VI /rejon VI/– Dzielnice: Praga Południe, Wawer, Rembertów, Wesoła

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90513200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911
Voornaamste plaats van uitvoering:

Warszawa

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zamówienie dotyczy wykonania:

a) opróżniania i eksploatacji koszy

b) interwencyjnego opróżniania koszy,

c) przestawiania koszy,

d) mycia koszy.

Do realizacji prac polegających na opróżnianiu i eksploatacji koszy Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest zatrudnić pracowników w oparciu o umowę o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917).

Szczegółowe warunki związane z zatrudnieniem pracowników w oparciu o umowę o pracę określa załącznik nr 6

Do wzoru umowy.

Szczegółowy opis przedmiotu oraz standardy jakościowe istotnych cech przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do wzoru umowy.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienia na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 30/11/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp polegających na powtórzeniu usług stanowiących przedmiot zamówienia w przypadku:

— wyczerpania się kwoty określonej w § 4 ust. 1 wzoru umowy,

— wygaśnięcia czasu obowiązywania umowy określonego w § 2 wzoru umowy,

— ustawienia dodatkowych koszy.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Dla części VI Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium 45.000,00 PLN

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu:

a) na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp;

b) na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp - „który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania”;

c) oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp – „który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności”.

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:

Warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że posiada wpis do rejestru prowadzonego, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm), w zakresie transportu odpadów komunalnych – minimum kod 20 03 01.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu;

Składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pomocą poczty elektronicznej, e-mail przetargi@zom.waw.pl.

Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27.6.2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualny na dzień składania ofert Jednolity Europejski Dokument Zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Uwaga: W jednolitym europejskim dokumencie zamówienia w „części IV: Kryteria kwalifikacji” zamawiający wymaga, aby wykonawca ograniczył się do wypełnienia sekcji α: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji”. Właściwej (dowodowej) weryfikacji spełnienia, określonego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu zamawiający dokona w oparciu o stosowne dokumenty złożone przez wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, na wezwanie zamawiającego.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

3. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

1) wypełniony formularz ofertowy o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ;

2) wypełniony „Kosztorys” o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1/I -1/VI, w zależności od części na jakie składana jest oferta;

3) oświadczenie własne wykonawcy „Jednolity Europejski Dokument Zamówienia” o treści zgodnej z załącznikiem nr 2 do SIWZ;

4) oświadczenie (JEDZ) wymienione w rozdziale VI. 2 niniejszej SIWZ (o ile dotyczy);

5) potwierdzenie wniesienia wadium;

6) w przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale;

7) pełnomocnictwo do udziału w aukcji elektronicznej – w przypadku, gdy takie upoważnienie nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.

Eventuele minimumeisen:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) Wpisu do rejestru prowadzonego, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm), w zakresie transportu odpadów komunalnych – minimum kod 20 03 01.

2) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3) Zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

4) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

5) Oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

W odniesieniu do art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy w zakresie:

a) zmiany danych wykazanych w załączniku nr 4 oraz załączniku nr 5 do umowy,

b) zmiany § 6 ust. 1 umowy w zakresie podwykonawstwa, w tym: zmiany zakresu prac wykonywanych przez wykonawcę lub podwykonawców, rezygnację z podwykonawcy lub wprowadzenie nowego podwykonawcy.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Zamawiający wyznaczył termin składania ofert nie krótszy niż 15 dni, w związku z opublikowaniem wstępnego ogłoszenia informacyjnego. Wstępne ogłoszenie informacyjne zawierało wszystkie informacje wymagane dla ogłoszenia o zamówieniu, w zakresie, w jakim były one dostępne w chwili publikacji wstępnego ogłoszenia informacyjnego i zostało zamieszczone w profilu nabywcy na co najmniej 35 dni i nie więcej niż 12 miesięcy przed dniem przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Niezależnie od powyższego zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia (art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych) ponieważ dwa poprzednie postępowania zostały unieważnione z powodu zbyt wysokich cen ofert, a specyfika usługi wymaga zachowania jej ciągłości.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling
Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:

Aukcja elektroniczna przeprowadzona będzie na stronie http://aukcje.um.warszawa.pl

Aukcja elektroniczna zostanie zamknięta:

a) jeśli w podstawowym czasie (15 min) nie zostanie złożona żadna oferta (postąpienie),

b) lub gdy w ciągu 3 min. od złożenia oferty przez jednego z wykonawców nie zostanie złożona inna oferta (postąpienie), jednakże nie wcześniej niż po upływie 15 min. od otwarcia aukcji.

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 036-078544
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/11/2018
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 21/01/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 23/11/2018
Plaatselijke tijd: 10:30
Plaats:

Zarząd Oczyszczania Miasta, Al. Jerozolimskie 11/19, 00-508 Warszawa, sala 106, POLSKA

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem ePUAP

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

Maj 2019

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:

a) w pkt 2)

Składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 2, składa dokument o którym mowa w pkt 6 lit a), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

b) w pkt 3)-4)

Składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, prześle zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 3 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
00-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Każdemu wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
00-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018