Diensten - 494280-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Doncaster: Gezondheidsdiensten

2018/S 216-494280

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Doncaster Council
Civic Office, Waterdale
Doncaster
DN1 3BU
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Mr Sam Pearson
Telefoon: +44 1302734601
E-mail: Sam.Pearson@doncaster.gov.uk
NUTS-code: UKE31

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.doncaster.gov.uk/

Adres van het kopersprofiel: http://www.doncaster.gov.uk/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://procontract.due-north.com
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://procontract.due-north.com
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Tier 3 Weight Management Service

Referentienummer: DN367977
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85100000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Doncaster Metropolitan Borough Council to deliver Tier 3 Weight Management services for adults.

Tier 3 Weight Management services are seen as an important component of a menu of prevention programmes that have been proposed in Doncaster, which will contribute to the life course approach to health and well-being. Tier 3 services engages in prevention through improving access to advice and information on other local services, working with people to support self-management of their conditions and identifying and building on strengths and assets of individuals, families and communities.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 680 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85000000
85100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKE31
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Doncaster Metropolitan Borough Council to deliver Tier 3 Weight Management services for adults.

Tier 3 Weight Management services are seen as an important component of a menu of prevention programmes that have been proposed in Doncaster, which will contribute to the life course approach to health and well-being. Tier 3 services engages in prevention through improving access to advice and information on other local services, working with people to support self-management of their conditions and identifying and building on strengths and assets of individuals, families and communities.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 680 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Initial contract period is for 24 months, however the council may wish to extend for an addition 2 x 12 months periods subject to funding. Estimated value of the contract is based upon the full contract duration including the options to extend.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

In the procurement documents.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 10/12/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 10/12/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Online using the authorities e-tendering system.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Tenders open by authorities by strategic procurement team and authorised personnel.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Doncaster Council
Civic Office, Waterdale
Doncaster
DN1 3BU
Verenigd Koninkrijk
E-mail: strategicprocurementteam@doncaster.gov.uk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

The Council will incorporate a minimum 10 calendar days standstill period at the point when the information on the award of the contract is communicated to tenderers. If an appeal regarding the award of a contract has not been successfully resolved the Public Contracts Regulations 2015 (SI20105/102) provide for aggrieved parties who have been harmed or are at risk of harm by a breach of the rules to take action in the High Court (England, Wales, Northern Ireland).

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Doncaster Council
Civic Office, Waterdale
Doncaster
DN1 3BU
Verenigd Koninkrijk
E-mail: strategicprocurementteam@doncaster.gov.uk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018