Diensten - 494327-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Zweden-Gislaved: Reparatie- en onderhoudsdiensten

2018/S 216-494327

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gislaveds kommun
212000-0514
Stortorget 1
Gislaved
332 80
Zweden
Contactpersoon: Linda Lundström
Telefoon: +46 371-81486
E-mail: linda.lundstrom@gislaved.se
NUTS-code: SE

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.gislaved.se/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.e-avrop.com/gislaved/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=38181
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.e-avrop.com/gislaved/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=38181
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Kommunal verksamhet

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Service- och reparationer av kylanläggningar

Referentienummer: 18-257-21
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Upphandlingen omfattar löpande service, underhåll, reparationer och årlig kontroll (när detta krävs) av kylanläggningar i Gislaveds kommun och hos Fastighets AB Järnbäraren (Gnosjö kommuns fastighetsbolag). Uppdraget omfattar förebyggande eller felavhjälpande underhåll av kylanläggningar, komponentutbyte vid utdömda anläggningar samt även kartläggning av status.

Under avtalsperioden kommer utrustning att tillkomma, försvinna eller bytas ut.

Ny utrustning som tillkommer under avtalsperioden omfattas av garantiservice från leverantör och omfattas inte av detta avtal. Dessa tillkommer/övergår succesivt allt eftersom garantiåtaganden upphör. I uppdraget ingår att kontrollera garantitiden så att övergången sker korrekt

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pris Gislaveds kommun

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50000000
45259000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Upphandlingen omfattar löpande service, underhåll, reparationer och årlig kontroll (när detta krävs) av kylanläggningar i Gislaveds kommun och hos Fastighets AB Järnbäraren (Gnosjö kommuns fastighetsbolag). Uppdraget omfattar förebyggande eller felavhjälpande underhåll av kylanläggningar, komponentutbyte vid utdömda anläggningar samt även kartläggning av status.

Under avtalsperioden kommer utrustning att tillkomma, försvinna eller bytas ut.

Ny utrustning som tillkommer under avtalsperioden omfattas av garantiservice från leverantör och omfattas inte av detta avtal. Dessa tillkommer/övergår succesivt allt eftersom garantiåtaganden upphör. I uppdraget ingår att kontrollera garantitiden så att övergången sker korrekt

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 15/01/2019
Einde: 14/01/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Möjlighet till ett (1) + ett (1) års förlängning.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pris Fastighets AB Järnbäraren

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50000000
45259000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Upphandlingen omfattar löpande service, underhåll, reparationer och årlig kontroll (när detta krävs) av kylanläggningar i Gislaveds kommun och hos Fastighets AB Järnbäraren (Gnosjö kommuns fastighetsbolag). Uppdraget omfattar förebyggande eller felavhjälpande underhåll av kylanläggningar, komponentutbyte vid utdömda anläggningar samt även kartläggning av status.

Under avtalsperioden kommer utrustning att tillkomma, försvinna eller bytas ut.

Ny utrustning som tillkommer under avtalsperioden omfattas av garantiservice från leverantör och omfattas inte av detta avtal. Dessa tillkommer/övergår succesivt allt eftersom garantiåtaganden upphör. I uppdraget ingår att kontrollera garantitiden så att övergången sker korrekt

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 15/01/2019
Einde: 14/01/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Möjlighet till ett (1) + ett (1) års förlängning.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 09/12/2018
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 31/03/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 10/12/2018
Plaatselijke tijd: 00:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Förvaltningsrätten i Jönköping
Box 2201
Jönköping
550 02
Zweden
Telefoon: +46 36-156600
E-mail: forvaltningsrattenijonkoping@dom.se
Fax: +46 36-156655

Internetadres: http://www.forvaltningsrattenijonkoping.domstol.se

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/11/2018