Diensten - 494348-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Polen-Warschau: Informatiesystemen en servers

2018/S 216-494348

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Skarb Państwa - Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Al. Jerozolimskie 94
Warszawa
00-807
Polen
Contactpersoon: Anna Jurczak
Telefoon: +48 220-46-31
E-mail: zamowieniapubliczne@gitd.gov.pl
Fax: +48 220-48-99
NUTS-code: PL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.gitd.gov.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Świadczenie usługi kolokacji, utrzymania i dostarczanie części zamiennych Centrum Przetwarzania Danych Elektronicznego Systemu Poboru Opłat

Referentienummer: BDG.ZPB.230.48.2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48800000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem postępowania jest usługa kolokacji, polegająca na fizycznym umieszczeniu i utrzymaniu funkcjonowania środowisk IT Zamawiającego w Głównym i Zapasowym Centrum Przetwarzania Danych (CPD A i CPD B) przez Wykonawcę oraz usługa utrzymania Głównego Centrum Przetwarzania Danych - oraz Zapasowego Centrum Przetwarzania Danych - B (dalej zwanych CPD A oraz CPD B) Zamawiającego przez Wykonawcę

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 9 103 917.60 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30200000
72720000
30230000
72267000
72611000
72253200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem postępowania jest usługa kolokacji, polegająca na fizycznym umieszczeniu i utrzymaniu funkcjonowania środowisk IT Zamawiającego w Głównym i Zapasowym Centrum Przetwarzania Danych (CPD A i CPD B) przez Wykonawcę, składająca się z następujących czynności:

a) Udostępnienia powierzchni dla CPD A i CPD B;

b) Zapewnienia odpowiednich warunków dla CPD A i CPD B;

c) Zasilenia energią elektryczną CPD A i CPD B;

d) Zapewnienia klimatyzacji w CPD A i CPD B;

e) Zapewnienia bezpieczeństwa w CPD A i CPD B;

f) Konfiguracji sprzętu sieciowo-serwerowego dla CPD A i CPD B;

Oraz usługa utrzymania CPD A i CPD B Zamawiającego przez Wykonawcę, składająca się z następujących czynności:

a) wsparcie obecnie eksploatowanego sprzętu;

b) serwis sprzętu;

c) cykliczna wymiana sprzętu;

d) odbiór wadliwych urządzeń;

e) weryfikacja i naprawa wadliwego sprzętu;

f) zarządzanie sieciami (LAN/WAN, DNS, DHCP, Activ Directory);

g) Systemy Zarządzania (obsługa sprzętu, administracja systemu operacyjnego, system startup / shutdown 2Patch, zarządzanie przywracaniem systemu, monitoring systemów);

h) usługi zarządzania aplikacjami (Zarządzanie Firewallem, McAfee IPS, McAfee EPO, szyfrowanie, Obsługa HP Open.View lub podobnych, systemy monitoringu NNM i Pl, systemy przywracania, Citrix, Borderware, Safeword, Certyfikaty, wsparcie techniczne w zakresie sprzętu i oprogramowania);

i) operacje systemowe, m.in. zarządzanie środowiskiem Microsoft (Exchange, Active Directory, Database, Webserver), Unix (m.in. HP UX, Linux)

j) monitorowanie operacji systemowych (za pomocą dedykowanego oprogramowania m.in. HP OpenView);

k) zarządzanie i utrzymanie pamięci operacyjnej (m.in. SAN, SAN Switch, VLT, Tapelibrary, Backup / Restore);

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden
Verklaring:

W związku z przygotowaniami GITD do przejęcia od GDDKiA w dn. 3.11.2018 r. obowiązku poboru opłat, dnia 19.7.2018 r. Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego którego przedmiotem jest świadczenie usługi przejęcia i eksploatacji Elektronicznego Systemu Poboru Opłat (nr: BDG.ZPB.230.28.2018), w wyniku którego wyłoniono Wykonawcę - Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy (IŁ), z którym GITD zawarł umowę dn. 28.08.2018 r. W czasie realizacji umowy, okazało się, iż IŁ, nie jest zdolny do jej wykonania w pełnym zakresie, w tym m.in. świadczenia usługi kolokacji, utrzymania i dostarczanie części zamiennych Centrum Przetwarzania Danych Elektronicznego Systemu Poboru Opłat.

GITD reagując na opisaną sytuację wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z wolnej ręki (art. 67 ust. 1 pkt 3 PZP) na świadczenie usługi kolokacji, utrzymania i dostarczanie części zamiennych Centrum Przetwarzania Danych (CPD) Elektronicznego Systemu Poboru Opłat.

W CPD znajduje się cała infrastruktura odpowiedzialna za działanie Systemu Centralnego. Ośrodki, w których znajdują się CPD odpowiadają za nieprzerwane dostarczenie energii elektrycznej, chłodzenie elementów infrastruktury teleinformatycznej, monitorowanie, utrzymanie tej infrastruktury oraz jej zabezpieczenie przed nieautoryzowanym dostępem, nagłymi zdarzeniami, warunkami zewnętrznymi i aktami wandalizmu. Z technologicznego punktu widzenia nie istniała w momencie wszczęcia postępowania możliwość wyłączenia któregokolwiek elementu CPD bez spowodowania całkowitej utraty funkcjonalności Systemu Centralnego. Elementy CPD działają jako nierozerwalna całość i są podstawą działania ESPO. Niezapewnienie kolokacji i utrzymania CPD wiąże się z utratą:

— przychodu do KFD w wysokości średnio ok. 5 000 000 złotych dziennie,

— wszystkich danych wynikających z działania systemu – danych na temat zarejestrowanych przejazdów użytkowników dróg, danych na temat płatności, historii reklamacji i innych wynikających z zadań realizowanych przez ESPO, co spowoduje niemożliwe do oszacowania straty finansowe oraz będzie stało w sprzeczności z wymaganiami prawnymi w zakresie przechowywania danych,

— możliwości odtworzenia ESPO, co spowoduje bezpośrednie straty Skarbu Państwa. Koszt systemu to ponad 4 000 000 000 złotych,

— możliwości dostępu do danych ESPO na potrzeby uprawnionych służb, co w znaczny sposób wpływa na bezpieczeństwo Państwa.

Usługi te w świetle powyższego są kluczowe dla działania całego ESPO. Działanie jakiegokolwiek innego elementu ESPO nie jest możliwe bez prawidłowo działającego i utrzymanego CPD, posiadającego pełną funkcjonalność i odpowiedni poziom zabezpieczeń.

Biorąc powyższe pod uwagę zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 3) Pzp zachodzą następujące przesłanki:a) Zaistniała wyjątkowa sytuacja – IŁ nie jest zdolny do wykonania części Umowy, a GITD jest zobligowane ustawowo do prowadzenia w/w działań, b) Zamawiający nie przyczynił się do zaistnienia wyjątkowej sytuacji – powodem zaistnienia sytuacji jest niezdolność IŁ do wykonania Umowy c) Zamawiający nie mógł przewidzieć zaistnienia wyjątkowej sytuacji – Zamawiający nie mógł przewidzieć niezdolności IŁ do wykonania Umowy d) Wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia – brak zamówienia spowoduje całkowitą utratę przychodu do KFD, spowoduje dalsze, nieodwracalne straty oraz zagrozi bezpieczeństwu użytkowników i wpłynie na bezpieczeństwo Państwa e) Nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia - Zgodnie ze Sprawozdaniem Prezesa UZP za 2017 r., średni czas trwania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartościach powyżej tzw. progów unijnych to 86 dni dla usług. GITD miało 30 dni na przeprowadzenie całego postępowania.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 603/2018
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
DXC Technology Polska Sp. z o.o.
ul. Szturmowa 2a
Warszawa
02-678
Polen
NUTS-code: PL
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 309 091.36 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 9 103 917.60 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

Hosting CPD

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków formularza ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, szczegółowe uzasadnienie wyboru trybu znajduje się w dokumentacji postępowania.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587840
E-mail: odwolania@odwolania.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587840
E-mail: odwolania@odwolania.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018