Diensten - 494359-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Finland-Pulkkila: Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten voor wegen en andere uitrusting

2018/S 216-494359

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Siikalatvan kunta
0189019-9
Pulkkilantie 4
Pulkkila
92600
Finland
Contactpersoon: Pertti Räsänen
Telefoon: +358 445118431
E-mail: pertti.rasanen@siikalatva.fi
NUTS-code: FI1D9

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://siikalatva.fi

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kunnan kaava- ja yksityisteiden sekä puistoalueiden hoito

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50230000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Kaavateiden, kunnan hoitamien yksityisteiden sekä kunnan puisto- ja erillisten liikennealueiden kesä- ja talvihoito ajanjaksolla 1.10.2018–30.9.2021. Lisäksi sopimukseen voidaan lisätä optiona ajanjakso 1.10.2021–30.9.2023.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 533 553.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kestilän alue

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50230000
90600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1D9
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Kaavateiden, kunnan hoitamien yksityisteiden sekä kunnan puisto- ja erillisten liikennealueiden kesä- ja talvihoito.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Piippolan alue

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50230000
90600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1D9
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Kaavateiden, kunnan hoitamien yksityisteiden sekä kunnan puisto- ja erillisten liikennealueiden kesä- ja talvihoito.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pulkkilan alue

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50230000
90600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1D9
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Kaavateiden, kunnan hoitamien yksityisteiden sekä kunnan puisto- ja erillisten liikennealueiden kesä- ja talvihoito.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Rantsilan alue

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50230000
90600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1D9
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Kaavateiden, kunnan hoitamien yksityisteiden sekä kunnan puisto- ja erillisten liikennealueiden kesä- ja talvihoito.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 107-244143
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Kestilän alue

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Piippolan alue

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/09/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Myllykoski Juho
2293980-1
Savonojantie 4
Pulkkila
92600
Finland
Telefoon: +358 400386191
E-mail: juho@khmyllykoski.fi
NUTS-code: FI1D9
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 203 970.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Pulkkilan alue

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/09/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Myllykoski Juho
2293980-1
Savonojantie 4
Pulkkila
92600
Finland
Telefoon: +358 400386191
E-mail: juho@khmyllykoski.fi
NUTS-code: FI1D9
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 201 363.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 4
Benaming:

Rantsilan alue

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/09/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Kiinteistöhuolto M. Karppanen Oy
2257404-8
Tuohitie 4
Rantsila
92500
Finland
Telefoon: +358 405867968
E-mail: mika.karppanen@kotinet.com
NUTS-code: FI1D9
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 128 220.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Finland
Telefoon: +358 295643300
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax: +358 295643314

Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018