Diensten - 494360-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Sliven: Sneeuwruimingsdiensten

2018/S 216-494360

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Obshtina Sliven
000590654
bul. „Tsar Osvoboditel“ No. 1
Sliven
8800
Bulgarije
Contactpersoon: inzh. Milko Haralampiev
Telefoon: +359 44611100
E-mail: g_tujarova@abv.bg
Fax: +359 44662350
NUTS-code: BG342

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.sliven.bg

Adres van het kopersprofiel: http://www.sliven.bg/index.csp?f=1-00118-2018-015

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Зимно поддържане и снегопочистване на 321,4 км четвъртокласни общински пътища на територията на община Сливен за зимен сезон 2018/2019 г.“

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90620000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Зимно поддържане и снегопочистване на 321,4 км четвъртокласни общински пътища на територията на община Сливен за зимен сезон 2018/2019 г.

За зимното поддържане и снегопочистване през зимен сезон 2018—2019 година се предвиждат следните видове дейности:

— снегопочистване, включващо разчистване на пътното платно/а от сняг в двете посоки, от снежни валове и снегонавявания, по уточнена степен на зимно поддържане,

— опесъчаване за намаляване зимната хлъзгавост — извършва се опесъчаване с минерални материали — пясъчно-солна смес, в двете посоки.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 392 000.00 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90620000
90630000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG342
Voornaamste plaats van uitvoering:

Четвъртокласни общински пътища на територията на община Сливен

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Зимно поддържане и снегопочистване на 321,4 км четвъртокласни общински пътища на територията на община Сливен за зимен сезон 2018/2019 г.

За зимното поддържане и снегопочистване през зимен сезон 2018—2019 година се предвиждат следните видове дейности:

— снегопочистване, включващо разчистване на пътното платно/а от сняг в двете посоки, от снежни валове и снегонавявания, по уточнена степен на зимно поддържане,

— опесъчаване за намаляване зимната хлъзгавост — извършва се опесъчаване с минерални материали — пясъчно-солна смес, в двете посоки.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 164-374924
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

„Зимно поддържане и снегопочистване на 321,4 км четвъртокласни общински пътища на територията на община Сливен за зимен сезон 2018/2019 г.“

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
„Пътно поддържане — Сливен“ ЕООД
119524605
район „Красно село“, ул. „Владайска“ № 43, офис сграда, ет. 1
София
1618
Bulgarije
Telefoon: +359 44662082
E-mail: p_poddyrjane@abv.bg
Fax: +359 44662531
NUTS-code: BG411
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 392 000.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 392 000.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Решение № РД 15-2509 от 1.10.2018 г. за определяне на изпълнител на обществената поръчка е получено от единствения участник на 1.10.2018 г. Крайният срок за обжалване е 11.10.2018 г. включително.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Община Сливен
бул. „Цар Освободител“ № 1
Сливен
8800
Bulgarije
Telefoon: +359 44611127
E-mail: g_tujarova@abv.bg
Fax: +359 44662350

Internetadres: www.sliven.bg

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018