Diensten - 494367-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen 

Denemarken-Kopenhagen: Evaluatie-adviesdiensten

2018/S 216-494367

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Sundhedsstyrelsen
Islands Brygge 67
København S
2300
Denemarken
Contactpersoon: Stig Rytter, Dansk Servicerådgivning (på vegne af ordregiver)
E-mail: stig.rytter@d-s-r.dk
NUTS-code: DK011

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.sst.dk/

Adres van het kopersprofiel: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/81223

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Tværgående evaluering af projekter i puljen Styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre - Sundhedsstyrelsen

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79419000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Der er som led i satspuljeaftalen på ældreområdet for 2018-2021 afsat 30 000 000 DKK til initiativet ”Styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre”. Sundhedsstyrelsen har inviteret kommuner til at ansøge om puljemidler til afprøvning af forskellige former for rehabiliteringsforløb med særligt fokus på de svageste ældre. Det forventes, at der gives tilsagn til 13-14 projekter. Et centralt formål er, at virksomme metoder og tilgange afdækkes og udbredes til gavn for svage ældre i hele landet. Der er derfor afsat midler til tværgående evaluering af projekterne med henblik på at belyse virkninger af de afprøvede metoder og tilgange på ældre menneskers trivsel og funktionsevne. Evalueringen vil bl.a. fokusere på livskvalitet, mestring af eget liv og social, psykisk og fysisk funktionsevne samt organisering af indsatserne. På baggrund af evalueringen og projekternes resultater vil Sundhedsstyrelsen udarbejde nationale anbefalinger til metoder og tilgange.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 2 400 000.00 DKK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79315000
79400000
85312320
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Udbuddet omfatter udbud af en rammeaftale med én leverandør.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Fagligt indhold / Weging: 65
Kwaliteitscriterium - Naam: Kvalifikationer og erfaringer / Weging: 35
Prijs - Weging: 0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 114-259504
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Tværgående evaluering af projekter i puljen Styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre - Sundhedsstyrelsen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Rambøll Management Consulting A/S,
60997918
Hannemanns Allé 53
København S
2300
Denemarken
NUTS-code: DK01
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 400 000.00 DKK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Toldboden 2
Viborg
8800
Denemarken
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadres: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

I henhold til § 7 i Lov om Klagenævnet for Udbud (LBK nr 593 af 2.6.2016 - kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Har ordregiveren iværksat et begrænset udbud, et udbud med forhandling, et udbud efter proceduren konkurrencepræget dialog eller innovationspartnerskab efter udbudsloven eller Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26.2.2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- energiforsyning, transport samt posttjenester og ophævelse af direktiv 2004/17/EF, skal en virksomheds klage over ikke at være blevet udvalgt være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller denne lovs § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

Stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

— 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort,

— 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mail adresse er angivet i punkt VI.4.1.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Denemarken
Telefoon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadres: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018