Diensten - 494413-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Ilford: Diensten voor begeleiding en adviesverlening

2018/S 216-494413

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
London Borough of Redbridge
9th Floor, Lynton House, 255-259 High Road
Ilford
IG1 1NN
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Mr Stephen Potter
Telefoon: +44 2087083085
E-mail: stephen.potter@PSProcure.co.uk
NUTS-code: UKI53

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.redbridge.gov.uk/

Adres van het kopersprofiel: http://www.redbridge.gov.uk/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Contract for the Provision of a Generic Advocacy Service

Referentienummer: DN362966
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85312300
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The Contract is for the provision of an advocacy service within the London Borough of Redbridge which shall include statutory services and some non-statutory services.

The statutory advocacy services shall include the following:

— Independent Mental Capacity Advocacy (IMCA). Additionally, IMCA shall be provided by the Provider under the Deprivation of Liberty Safeguards (DoLS) MCA where required,

— Relevant Persons Representatives (RPRs),

— Rule 1.2 Representatives,

— Independent Mental Health Advocacy (IMHA),

— Independent Care Act Advocacy (ICAA).

The non-statutory advocacy services shall include the following:

— Self-Advocacy,

— Citizen Advocacy,

— Peer Advocacy,

— Group Advocacy.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 950 000.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85312310
85312320
85312400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKI53
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The Council of the London Borough of Redbridge (“the Authority”) is seeking Tenders from suitably experienced and qualified organisations for the Contract for the Provision of a Generic Advocacy Service in the London Borough of Redbridge (“the Contract”).

The Contract shall commence on 1.1.2019 and, subject to satisfactory performance, shall continue up to and including 31.12.2021 (“the Contract Period”). At the sole discretion of the Authority and subject to satisfactory performance of the Provider, the Contract Period may be extended in such period or periods as the Authority deems appropriate up to a maximum of two (2) years, providing a possible total Contract Period to midnight on 31.12.2023.

The Contract is for the provision of an advocacy service within the London Borough of Redbridge which shall include statutory services and some non-statutory services.

The statutory advocacy services shall include the following:

— Independent Mental Capacity Advocacy (IMCA). Additionally, IMCA shall be provided by the Provider under the Deprivation of Liberty Safeguards (DoLS) MCA where required,

— Relevant Persons Representatives (RPRs),

— Rule 1.2 Representatives,

— Independent Mental Health Advocacy (IMHA),

— Independent Care Act Advocacy (ICAA).

The non- statutory advocacy services shall include the following:

— Self-Advocacy,

— Citizen Advocacy,

— Peer Advocacy,

— Group Advocacy.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Technical Ability and Quality / Weging: 60 %
Prijs - Weging: 40 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 173-392581
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: DN362966
Benaming:

Contract for the Provision of a Generic Advocacy Service

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Voiceability Advocacy
The Old Granary Westwick
Oakington Cambridge
CB24 3AR
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UKI53
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 950 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
London Borough of Redbridge
9th Floor, Lynton House, 255-259 High Road
Ilford
IG1 1NN
Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018