Diensten - 494423-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Swindon: Schoonmaken van kantoren

2018/S 216-494423

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Swindon Borough Council
Swindon Borough Council, Civic Offices, Euclid Street
Swindon
SN1 2JH
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Mrs Eve Wigmore
Telefoon: +44 1793466253
E-mail: ewigmore@swindon.gov.uk
NUTS-code: UKK14

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.swindon.gov.uk/

Adres van het kopersprofiel: http://www.swindon.gov.uk/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

The Procurement of Building Cleaning Services for Swindon Borough Council

Referentienummer: DN362126
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90919200
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The procurement of building cleaning services for Swindon Borough Council. The initial contract term will be for 36 months, estimated value 1 109 185,51 GBP with an option to extend for a further 24 months for a potential total contract term of 5 years, potential estimated value 1 848 642,52 GBP.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 848 642.52 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKK14
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The procurement of building cleaning services for Swindon Borough Council. The initial contract term will be for 36 months, estimated value 1 109 185,51 GBP with an option to extend for a further 24 months for a potential total contract term of 5 years, potential estimated value 1 848 642,52 GBP.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Mobilisation / Weging: 9
Kwaliteitscriterium - Naam: Business continuity/contingency plans / Weging: 6
Kwaliteitscriterium - Naam: Changes/variations to contract / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Training Policy/procedures / Weging: 4
Kwaliteitscriterium - Naam: DBS / Weging: 2
Kwaliteitscriterium - Naam: Staff discipline / Weging: 1
Kwaliteitscriterium - Naam: Sustainable, eco friendly initiatives / Weging: 1
Kwaliteitscriterium - Naam: quality standards / Weging: 2
Prijs - Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 6
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Glen Cleaning Company Ltd
01585924
2 Brittania Building, Merchants Road, Hotwells
Bristol
BS8 4QD
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UKK14
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 848 642.52 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Swindon Borough Council
Euclid Street
Swindon
SN1 2JH
Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018