Diensten - 494436-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Harrow: Motorvoertuigen voor het vervoer van 10 of meer personen

2018/S 216-494436

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Harrow Council
Civic Centre
Harrow
HA1 2XY
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Ms Jessica Covey
E-mail: jessica.covey@harrow.gov.uk
NUTS-code: UKI7

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.harrow.gov.uk

Adres van het kopersprofiel: http://www.harrow.gov.uk

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Vehicle Supply and Maintenance Services

Referentienummer: DN344795
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34120000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The authority intends to obtain proposals for vehicle supply and maintenance services in six (6) separate lots as follows:

Lot 1: Supply of Vehicles for Authority Outright Purchase and Ownership

Lot 2: Supply of Vehicles for Outright Purchase and the Maintenance of these Vehicles

Lot 3: Supply of and Maintenance of Vehicles on a Hiring/Leasing Basis

Lot 4: Maintenance of Vehicles

Lot 5: Supply and Maintenance of Pool Cars

Lot 6: Supply and Maintenance of Equipment for the Civic Amenity Site

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 24 958 884.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 1: Supply of Vehicles for Authority Outright Purchase and Ownership

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34113000
34115200
34120000
34130000
34143000
34144400
34144430
34144440
34144500
34144510
34144511
34144512
34144700
34144900
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKI7
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

This lot requires Bidders to provide proposals to meet the Authorities Requirements for outright purchase and ownership of vehicles as set out in the tender documents. This lot is broken into 8 sub lots by vehicle type, Bidders can bid for up to all sub lots.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 35
Prijs - Weging: 65
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 2: Supply of Vehicles for Outright Purchase and the Maintenance of these Vehicles

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34113000
34115000
34120000
34130000
34143000
34144400
34144430
34144431
34144440
34144450
34144500
34144510
34144511
34144900
50110000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKI7
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

This lot requires Bidders to provide proposals to meet the Authority Requirements for the outright purchase of vehicles as well as the maintenance of those vehicles. This Lot is broken into 8 sub lots by vehicle type, Bidders can bid for up to all sub lots.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 35
Prijs - Weging: 65
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Supply of and maintenance of vehicles on a hiring/leasing basis

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34113000
34114300
34115000
34120000
34130000
34143000
34144400
34144430
34144431
34144440
34144450
34144500
34144510
34144511
34144512
34144760
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKI7
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

This lot requires Bidders to provide proposals to meet the Authority Requirements for the hiring/leasing and maintenance of vehicles.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 35
Prijs - Weging: 65
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Maintenance of Vehicles

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKI7
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

This lot requires Bidders to provide proposals to meet the Authority Requirements for the maintenance of vehicles.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 35
Prijs - Weging: 65
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Supply and Maintenance of Pool Cars

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34115200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKI7
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

This lot requires Bidders to provide proposals for supplying and maintenance of pool car systems. The supply can either be for outright purchase by the authority or on a hired basis.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 35
Prijs - Weging: 65
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Supply and Maintenance of Equipment Required for the Civic Amenity Site

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34142200
42000000
44613700
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKI7
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

This lot requires Bidders to provide and maintain the equipment required for the civic amenity sites.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 35
Prijs - Weging: 65
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 111-252948
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Supply of Vehicles for Authority Outright Purchase and Ownership

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/08/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Citroen UK Ltd
Warwickshire
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 192 346.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Supply of Vehicles for Outright Purchase and the Maintenance of these Vehicles

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Supply of and Maintenance of Vehicles on a Hiring/Leasing Basis

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 4
Benaming:

Maintenance of Vehicles

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Go Plant Fleet Services Ltd
Lincolnshire
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 22 307 188.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 5
Benaming:

Supply and Maintenance of Pool Cars

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 6
Benaming:

Supply and Maintenance of Equipment for the Civic Amenity Site

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/08/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Contract Plant Rental Ltd
Wellingborough
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 459 350.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Harrow Council
Harrow
Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018