Diensten - 494436-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Harrow: Motorvoertuigen voor het vervoer van 10 of meer personen

2018/S 216-494436

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Harrow Council
Civic Centre
Harrow
HA1 2XY
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Ms Jessica Covey
E-mail: jessica.covey@harrow.gov.uk
NUTS-code: UKI7

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.harrow.gov.uk

Adres van het kopersprofiel: http://www.harrow.gov.uk

I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Vehicle Supply and Maintenance Services

Referentienummer: DN344795
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34120000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 24 958 884.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 1: Supply of Vehicles for Authority Outright Purchase and Ownership

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34113000
34115200
34120000
34130000
34143000
34144400
34144430
34144440
34144500
34144510
34144511
34144512
34144700
34144900
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKI7
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 2: Supply of Vehicles for Outright Purchase and the Maintenance of these Vehicles

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34113000
34115000
34120000
34130000
34143000
34144400
34144430
34144431
34144440
34144450
34144500
34144510
34144511
34144900
50110000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKI7
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Supply of and maintenance of vehicles on a hiring/leasing basis

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34113000
34114300
34115000
34120000
34130000
34143000
34144400
34144430
34144431
34144440
34144450
34144500
34144510
34144511
34144512
34144760
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKI7
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Maintenance of Vehicles

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKI7
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Supply and Maintenance of Pool Cars

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34115200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKI7
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Supply and Maintenance of Equipment Required for the Civic Amenity Site

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34142200
42000000
44613700
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKI7

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 111-252948

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Supply of Vehicles for Authority Outright Purchase and Ownership

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/08/2018
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Citroen UK Ltd
Warwickshire
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 192 346.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Supply of Vehicles for Outright Purchase and the Maintenance of these Vehicles

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Supply of and Maintenance of Vehicles on a Hiring/Leasing Basis

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 4
Benaming:

Maintenance of Vehicles

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/11/2018
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Go Plant Fleet Services Ltd
Lincolnshire
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 22 307 188.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 5
Benaming:

Supply and Maintenance of Pool Cars

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 6
Benaming:

Supply and Maintenance of Equipment for the Civic Amenity Site

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/08/2018
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Contract Plant Rental Ltd
Wellingborough
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 459 350.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018