Diensten - 494436-2018

09/11/2018    S216    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Harrow: Motorvoertuigen voor het vervoer van 10 of meer personen

2018/S 216-494436

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Harrow Council
Postadres: Civic Centre
Plaats: Harrow
NUTS-code: UKI7 Outer London – West and North West
Postcode: HA1 2XY
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Ms Jessica Covey
E-mail: jessica.covey@harrow.gov.uk

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.harrow.gov.uk

Adres van het kopersprofiel: http://www.harrow.gov.uk

I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Vehicle Supply and Maintenance Services

Referentienummer: DN344795
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34120000 Motorvoertuigen voor het vervoer van 10 of meer personen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 24 958 884.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 1: Supply of Vehicles for Authority Outright Purchase and Ownership

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34113000 Voertuigen met vierwielaandrijving
34115200 Motorvoertuigen voor personenvervoer van minder dan 10 personen
34120000 Motorvoertuigen voor het vervoer van 10 of meer personen
34130000 Motorvoertuigen voor goederenvervoer
34143000 Voertuigen voor wegenonderhoud tijdens de winter
34144400 Voertuigen voor wegenonderhoud
34144430 Straatveegvoertuigen
34144440 Splitstrooiers
34144500 Voertuigen voor werkzaamheden in verband met vast afval en afvalwater
34144510 Voertuigen voor werkzaamheden in verband met vast afval
34144511 Vuilniswagens
34144512 Vuilniscompacteerwagens
34144700 Bedrijfswagens
34144900 Elektrische voertuigen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKI7 Outer London – West and North West
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 2: Supply of Vehicles for Outright Purchase and the Maintenance of these Vehicles

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34113000 Voertuigen met vierwielaandrijving
34115000 Overige personenwagens
34120000 Motorvoertuigen voor het vervoer van 10 of meer personen
34130000 Motorvoertuigen voor goederenvervoer
34143000 Voertuigen voor wegenonderhoud tijdens de winter
34144400 Voertuigen voor wegenonderhoud
34144430 Straatveegvoertuigen
34144431 Veegzuigvoertuigen
34144440 Splitstrooiers
34144450 Sproeiwagens
34144500 Voertuigen voor werkzaamheden in verband met vast afval en afvalwater
34144510 Voertuigen voor werkzaamheden in verband met vast afval
34144511 Vuilniswagens
34144900 Elektrische voertuigen
50110000 Reparatie en onderhoud voor motorvoertuigen en aanverwante uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKI7 Outer London – West and North West
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Supply of and maintenance of vehicles on a hiring/leasing basis

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34113000 Voertuigen met vierwielaandrijving
34114300 Voertuigen voor de sociale dienst
34115000 Overige personenwagens
34120000 Motorvoertuigen voor het vervoer van 10 of meer personen
34130000 Motorvoertuigen voor goederenvervoer
34143000 Voertuigen voor wegenonderhoud tijdens de winter
34144400 Voertuigen voor wegenonderhoud
34144430 Straatveegvoertuigen
34144431 Veegzuigvoertuigen
34144440 Splitstrooiers
34144450 Sproeiwagens
34144500 Voertuigen voor werkzaamheden in verband met vast afval en afvalwater
34144510 Voertuigen voor werkzaamheden in verband met vast afval
34144511 Vuilniswagens
34144512 Vuilniscompacteerwagens
34144760 Bibliobussen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKI7 Outer London – West and North West
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Maintenance of Vehicles

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50100000 Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten voor voertuigen en aanverwante uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKI7 Outer London – West and North West
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Supply and Maintenance of Pool Cars

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34115200 Motorvoertuigen voor personenvervoer van minder dan 10 personen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKI7 Outer London – West and North West
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Supply and Maintenance of Equipment Required for the Civic Amenity Site

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34142200 Containerladers
42000000 Bedrijfsmachines
44613700 Vuilnisbakken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKI7 Outer London – West and North West

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 111-252948

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Supply of Vehicles for Authority Outright Purchase and Ownership

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/08/2018
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Citroen UK Ltd
Plaats: Warwickshire
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 192 346.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Supply of Vehicles for Outright Purchase and the Maintenance of these Vehicles

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Supply of and Maintenance of Vehicles on a Hiring/Leasing Basis

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 4
Benaming:

Maintenance of Vehicles

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/11/2018
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Go Plant Fleet Services Ltd
Plaats: Lincolnshire
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 22 307 188.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 5
Benaming:

Supply and Maintenance of Pool Cars

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 6
Benaming:

Supply and Maintenance of Equipment for the Civic Amenity Site

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/08/2018
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Contract Plant Rental Ltd
Plaats: Wellingborough
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 459 350.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018