Diensten - 494442-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Blois: Telecommunicatiediensten

2018/S 216-494442

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
CG Loir-et-Cher
place de la République
Blois Cedex
41020
Frankrijk
Contactpersoon: Service marchés publics
Telefoon: +33 254584141
E-mail: sec.marches@departement41.fr
Fax: +33 254584228
NUTS-code: FRB05

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.le-loir-et-cher.fr

Adres van het kopersprofiel: http://www.marches-securises.fr/perso/cg41/

I.1)Naam en adressen
Service départemental d'incendie et de secours de Loir-et-Cher
SDIS 41, 11-13 avenue Gutenberg, CS 74324
Blois Cedex
41043
Frankrijk
E-mail: sec.marches@departement41.fr
NUTS-code: FRB05

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.marches-securises.fr/perso/cg41/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Groupement de commande entre le service départemental incendie et de secours et le conseil départemental de Loir-et-Cher pour la fourniture de services d'interconnexion des sites et accès à internet

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
64200000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Groupement de commandes entre le SDIS et le CD de Loir-et-Cher pour la fourniture de services d'interconnexion des sites et d'accès à internet.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 414 781.51 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
64200000
64221000
72400000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRB05
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Groupement de commande entre le SDIS et le CD de Loir-et-Cher pour la fourniture de services d'interconnexion des sites et d'accès à internet.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Critère technique / Weging: 60 points
Kostencriterium - Naam: Critère financier / Weging: 30 points
Kostencriterium - Naam: Critère délai / Weging: 10 points
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 134-305739
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2018AO241075
Benaming:

Groupement de commande entre le SDIS et le CD de Loir-et-Cher pour la fourniture de services d'interconnexion des sites et d'accès à internet

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Adista
9 rue Blaise Pascal
Maxéville
54320
Frankrijk
NUTS-code: FRB05
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 414 781.51 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif d'Orléans
28 rue de la Bretonnerie
Orléans
45057
Frankrijk
Telefoon: +33 238775900
E-mail: greffe.ta-orleans@juradm.fr
Fax: +33 238538516

Internetadres: http://orleans.tribunal-administratif.fr/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Tribunal administratif d'Orléans
28 rue de la Bretonnerie
Orléans
45057
Frankrijk
Telefoon: +33 238775900
E-mail: greffe.ta-orleans@juradm.fr
Fax: +33 238538516

Internetadres: http://orleans.tribunal-administratif.fr/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018