Diensten - 494493-2018

09/11/2018    S216    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Concurrentiegerichte dialoog 

Verenigd Koninkrijk-Warrington: Telecommunicatiediensten

2018/S 216-494493

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Your Housing Group
Postadres: 602 Aston Avenue, Birchwood
Plaats: Warrington
NUTS-code: UKD NORTH WEST (ENGLAND)
Postcode: WA3 6ZN
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Susan Duncan-Wood
E-mail: Susan.Duncan-Wood@yourhousinggroup.co.uk
Telefoon: +44 7458062841

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.yourhousinggroup.co.uk

Adres van het kopersprofiel: https://www.mytenders.co.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA33473

I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

YHG Procurement of Mobile Telephony Services

Referentienummer: 2018/S 125-285664
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
64200000 Telecommunicatiediensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 800 000.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32250000 Mobiele telefoons
64212000 Mobieletelefoondiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKD NORTH WEST (ENGLAND)

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 125-285664

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/10/2018
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Vodafone
Postadres: Vodafone House, The Connection
Plaats: Newbury
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: RG14 2FN
Land: Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 7500227551
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 600 000.00 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 800 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018