Diensten - 494502-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Mallemort: Uitvoeren van studies

2018/S 216-494502

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
SMAVD
190 rue Frédéric Mistral
Mallemort
13370
Frankrijk
Telefoon: +33 490594858
E-mail: marchespublics@smavd.org
Fax: +33 490594200
NUTS-code: FRL06

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://http://www.smavd.org/

Adres van het kopersprofiel: http://smavd.e-marchespublics.com

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Établissement public local
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Études préparatoires pour les travaux de rétablissement de la franchissabilité à l'aval de Bonpas

Referentienummer: 2018/08
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79311000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Étude d'abaissement et d'aménagement des seuils, étude de franchissabilité, études d'esquisse, avant-projet, réalisation des dossiers réglementaires, suivi instruction, appui prestations géotechniques, dossier CNPN.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 149 797.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79311000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL06
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Étude d'abaissement et d'aménagement des seuils, étude de franchissabilité, études d'esquisse, avant-projet, réalisation des dossiers réglementaires, suivi instruction, appui prestations géotechniques, dossier CNPN.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

To 1: assistance du maître d'ouvrage sur les investigations géotechniques.

To 2: réalisation du dossier CNPN.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 124-282643
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2018/08
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Artelia Ville et Transport
Le Condorcet, 18 rue Elie Pelas, CS 80132
Marseille Cedex 16
13322
Frankrijk
NUTS-code: FRL04
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 149 797.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed
Waarde zonder btw: 15 700.00 EUR
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

Etudes écologiques

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Nîmes
16 avenue Feuchères
Nîmes
30000
Frankrijk
Telefoon: +33 466273700
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018