Diensten - 494547-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen 

Frankrijk-Bordeaux: Elektronische informatieverwerking (EDP)

2018/S 216-494547

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Régie Personnalisée ONB
place de la Comédie
Bordeaux
33025
Frankrijk
Telefoon: +33 556007871
E-mail: m.goulay-colinet@onb.fr
NUTS-code: FRI12

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.opera-bordeaux.com/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Recreatie, cultuur en godsdienst

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Achat de prestations et d'une solution pour la gestion de contenu de l'information pour la régie personnalisée opéra national de Bordeaux

Referentienummer: PCNEGO_GED_TIC_2018_0001
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48613000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Achat de prestations et d'une solution pour la gestion de contenu de l'information pour la régie personnalisée opéra national de Bordeaux.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 198 339.89 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48613000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI12
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bordeaux

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Achat de prestations et d'une solution pour la gestion de contenu de l'information pour la régie personnalisée opéra national de Bordeaux.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur organisationnelle / Weging: 30
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 082-184195
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: AC180001
Benaming:

Achat d'une solution et de prestations de gestion de contenu de documents par la régie personnalisée opéra national de Bordeaux

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Telino
ZAC des Godets, 12 rue des Petits Ruisseaux
Verrière-le-Buisson
91370
Frankrijk
NUTS-code: FR1

Internetadres: https://www.telino.com

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 270 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 198 339.89 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Bordeaux
9 rue Tastet
Bordeaux
33000
Frankrijk
Telefoon: +33 556993800
E-mail: greffe.ta-bordeaux@juradm.fr
Fax: +33 556243903

Internetadres: http://bordeaux.tribunal-administratif.fr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Cette instance fournit également des renseignements concernant l'introduction des recours.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018