Diensten - 494565-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Letland-Riga: Ziektekostenverzekeringen

2018/S 216-494565

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Valsts vides dienests
90000017078
Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045
Rīga
LV-1045
Letland
Contactpersoon: Aivars Zalcmanis
Telefoon: +371 67084287/+371 29171171
E-mail: vvd@vvd.gov.lv
Fax: +371 67084212
NUTS-code: LV00

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.vvd.gov.lv

Adres van het kopersprofiel: http://eis.gov.lv

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Veselības apdrošināšana Valsts vides dienesta darbiniekiem

Referentienummer: VVD 2018/22/CS
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66512200
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Veselības apdrošināšana Valsts vides dienesta darbiniekiem.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 147 600.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66512200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV003
Voornaamste plaats van uitvoering:

Latvija.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Veselības apdrošināšana Valsts vides dienesta darbiniekiem.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Maksas stacionāra limita paaugstinājums / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Apmaksas nosacījumi nelīgumorganizācijās / Weging: 44
Kwaliteitscriterium - Naam: Līgumiestāžu skaits Latvijā / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: Papildu pakalpojumi / Weging: 10
Prijs - Weging: 6
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 138-315367
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Veselības apdrošināšana Valsts vides dienesta darbiniekiem

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
AAS "BTA Baltic Insurance Company"
40103840140
Sporta iela 11
Rīga
LV-1013
Letland
Telefoon: +371 66936025
E-mail: bta@bta.lv
Fax: +371 66936299
NUTS-code: LV00
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 147 600.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Iepirkumu uzraudzības birojs
Eksporta iela 6
Rīga
LV-1010
Letland
Telefoon: +371 67326719
E-mail: pasts@iub.gov.lv
Fax: +371 67326720

Internetadres: http://www.iub.gov.lv

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Iepirkumu uzraudzības birojs
Eksporta iela 6
Rīga
LV-1010
Letland
Telefoon: +371 67326719
E-mail: pasts@iub.gov.lv
Fax: +371 67326720

Internetadres: http://www.iub.gov.lv

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018