Diensten - 494566-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Nederland-Horst: Afvalverzameling en –verwerking

2018/S 216-494566

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gemeente Horst aan de Maas
391563854
Wilhelminaplein 6
Horst
5961 ES
Nederland
Contactpersoon: Rene Janssen
Telefoon: +31 306995431
E-mail: aanbesteden@unitedquality.nl
Fax: +31 774779750
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.horstaandemaas.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Inzameling en verwerking van tuin- en groenafval

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90510000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Diverse dienstverlening met betrekking tot inzamelen en verwerken van tuinafval zoals periodiek ledigen van ongeveer 1 250 tuinafvalkorven, inzamelen van kerstbomen en ophalen grof tuin- en bladafval op afroep

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
NUTS-code: NL421
Voornaamste plaats van uitvoering:

Horst aan de Maas

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie aanbestedingsleidraad

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 30
Prijs - Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Verlenging overeenkomst

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 129-294413
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Inzameling en verwerking van tuin- en groenafval

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Aanbesteding stopgezet en ingetrokken.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Limburg, locatie Maastricht
Sint Annadal 1
Maastricht
6214 PA
Nederland
Telefoon: +31 883612222
E-mail: rechtbanklimburg@rechtspraak.nl
Fax: +31 883612222

Internetadres: https://www.rechtspraak.nl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/11/2018