Diensten - 494571-2018

09/11/2018    S216

Frankrijk-La Rochette: Straatverlichting

2018/S 216-494571

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: SDESM
Postadres: Groupement de commandes: l'ensemble des communes s'étant associé au présent groupement de commandes par délibération et par convention constitutive. M. le président du syndicat départemental des energies de Seine et Marne, 1 rue Claude Bernard
Plaats: La Rochette
NUTS-code: FR102 Seine-et-Marne
Postcode: 77000
Land: Frankrijk
E-mail: didier.fenouillet@sdesm.fr
Telefoon: +33 164797475

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.sdesm.fr

Adres van het kopersprofiel: https://www.marches-securises.fr

I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Éclairage public

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marché public associant la conception, la réalisation, la rénovation, l'exploitation et la maintenance des installations d'éclairage public des communes membres du SDESM

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34993000 Straatverlichting
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 1 045 990.00 EUR / Hoogste offerte: 1 470 327.00 EUR meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34993000 Straatverlichting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR102 Seine-et-Marne
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34993000 Straatverlichting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR102 Seine-et-Marne
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34993000 Straatverlichting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR102 Seine-et-Marne
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34993000 Straatverlichting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR102 Seine-et-Marne
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34993000 Straatverlichting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR102 Seine-et-Marne
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34993000 Straatverlichting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR102 Seine-et-Marne

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 128-292009

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Territoire Melun et Fontainebleau

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/10/2018
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SAS Sobeca
Postadres: 581 avenue de l'Europe
Plaats: Vert-Saint-Denis
NUTS-code: FR102 Seine-et-Marne
Postcode: 77240
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 139 657.00 EUR / Hoogste offerte: 169 117.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Territoire Gatinais Seine-et-Yonne

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/10/2018
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Ineo réseau centre
Postadres: 9 rue Edouard Branly
Plaats: Villemandeur
NUTS-code: FR102 Seine-et-Marne
Postcode: 45700
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Somelec
Postadres: rue du Docteur Schweitzer
Plaats: Amilly
NUTS-code: FR102 Seine-et-Marne
Postcode: 45200
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 228 355.00 EUR / Hoogste offerte: 320 630.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Territoireprovinois bassee montois

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/10/2018
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Eiffage Energie
Postadres: 14/16 rue Gustave Eiffel
Plaats: Corbeil-Essonnes
NUTS-code: FR102 Seine-et-Marne
Postcode: 91100
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 158 481.00 EUR / Hoogste offerte: 197 721.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 4
Benaming:

Territoire Mormant et Nangis

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/10/2018
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SAS SPIE Citynetworks
Postadres: ZI La Marinière, 22 rue Gustave Eiffel
Plaats: Bondoufle
NUTS-code: FR102 Seine-et-Marne
Postcode: 91071
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 149 817.00 EUR / Hoogste offerte: 199 114.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 5
Benaming:

Territoire Coulommiers Fertois-Ourcq

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/10/2018
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: BIR
Postadres: 38 rue Gay Lussac
Plaats: Chennevières-sur-Marne
NUTS-code: FR102 Seine-et-Marne
Postcode: 94438
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 214 382.00 EUR / Hoogste offerte: 256 389.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 6
Benaming:

Territoires Brie-Lagny Claye Meldois-Grand-Morin

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/10/2018
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SAS SPIE Citynetworks
Postadres: ZI La Marinière, 22 rue Gustave Eiffel
Plaats: Bondoufle
NUTS-code: FR102 Seine-et-Marne
Postcode: 91071
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 155 296.00 EUR / Hoogste offerte: 327 355.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018