Diensten - 494572-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Nederland-Amstelveen: Buitenverlichting

2018/S 216-494572

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gemeente Amstelveen
30505231
Laan Nieuwer-Amstel 1
Amstelveen
1182 JR
Nederland
Contactpersoon: G. Tichelaar
Telefoon: +31 205404911
E-mail: g.tichelaar@amstelveen.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.amstelveen.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst Onderhoud openbare verlichting gemeenten Aalsmeer,Amstelveen,Uithoorn,Ouder-Amstel en Diemen

Referentienummer: I&A 2018_0050
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31527200
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De Aanbestedende Dienst is op zoek naar 1 leverancier die de door de opdrachtgevers gewenste dienstverlening kan leveren onder de gestelde voorwaarden.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 2 975 067.87 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
NUTS-code: NL329
Voornaamste plaats van uitvoering:

Aalsmeer, Amstelveen, Uithoorn Ouder-Amstel en Diemen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De werkzaamheden betreffen het bovengrondse en ondergrondse areaal van de genoemde gemeenten. Ze bestaan in hoofdzaak uit:

 Het onderhouden van de verlichtingsinstallatie door middel van preventief en correctief onderhoud

 Het organiseren en in bedrijf houden van een storingswachtdienst;

 Het herstellen van storingen en schades aan de verlichtingsinstallatie;

 Het uitvoeren van groepsremplace;

 Het incidenteel plaatsen, verplaatsen of verwijderen van verlichtingsobjecten;

 Het herstellen van storingen en schades aan het ondergrondse deel van het netwerk van de opdrachtgever;

 Het leveren van materialen.

Gemeente Amstelveen

De openbare verlichting omvat:

 lichtmasten met 1 of meerdere armaturen (circa 17 200).

 armaturen aan wanduithouders

 armaturen voor de verlichting van tunnels, onderdoorgangen, bewegwijzering, abri's en ander straatmeubilair.

Gemeente Aalsmeer

De openbare verlichting omvat:

 lichtmasten met 1 of meerdere armaturen (circa 6 600).

 armaturen aan wanduithouders

 armaturen voor de verlichting van tunnels, onderdoorgangen, bewegwijzering, abri's en ander straatmeubilair

Gemeente Uithoorn

De openbare verlichting omvat:

 lichtmasten met 1 of meerdere armaturen (circa 6 000).

 armaturen aan wanduithouders

 armaturen voor de verlichting van tunnels, onderdoorgangen, bewegwijzering, abri's en ander

Gemeente Ouder Amstel

De openbare verlichting omvat:

 lichtmasten met 1 of meerdere armaturen (2 478).

Gemeente Diemen

De openbare verlichting omvat:

 lichtmasten met 1 of meerdere armaturen (circa 4 900).

 armaturen aan wanduithouders

 armaturen voor de verlichting van tunnels, onderdoorgangen, bewegwijzering, abri's en ander straatmeubilair (circa 100).

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De Overeenkomst die bij een eventuele gunning wordt aangegaan kent een looptijd van 2 jaar.

Deze start op 1.11.2018 en eindigt op 31.10.2020.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 132-300706
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Raamovereenkomst Onderhoud openbare verlichting gemeenten Aalsmeer,Amstelveen,Uithoorn,Ouder-Amstel en Diemen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Speer Infra B.V.
32065659
Energiestraat 23 C
Naarden
1411AR
Nederland
Telefoon: +31 356953323
E-mail: info@speerinfra.nl
NUTS-code: NL

Internetadres: http://www.speerinfra.nl

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 975 067.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Amsterdam
Postbus 84500
Amsterdam
1080BN
Nederland
Telefoon: +31 883617000
E-mail: info@rechtbankamsterdam.nl
Fax: +31 205412111

Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/organisatie-en-contact/organisatie/rechtbanken/rechtbank-amsterdam/contact/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Toetsingscommissie Inkoop en aanbesteding
Laan Nieuwer-Amstel 1
Amstelveen
1180 BA
Nederland
E-mail: KlachtenAanbesteden@amstelveen.nl

Internetadres: http://www.amstelveen.nl

VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zie Offerteaanvraag met bijlagen.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/11/2018