Diensten - 494573-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Nederland-Rotterdam: Reparatie- en onderhoudsdiensten

2018/S 216-494573

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Politie
Postbus 70023
Rotterdam
3000 LD
Nederland
E-mail: kim.van.den.berge@politie.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.politie.nl

Adres van het kopersprofiel: http://www.politie.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Europese aanbesteding Onderhoud binnenschiet-accommodaties

Referentienummer: 2017/S 099-196374
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht betreft het onderhoud van de binnenschietaccommodaties hetgeen bestaat uit leveren, vervangen, verhangen en daadwerkelijk onderhoud van het doelengebied van de binnenschietaccommodaties. Het betreft hier alleen de bestaande binnenschietaccommodaties die de Politie in beheer heeft en waarvoor onderhoud nodig is. Een en ander is onder regie van de Politie.

De opdracht wordt verdeeld in zes (6) Percelen.

**LET OP:**

Er is voor geïnteresseerde partijen de mogelijkheid om de huidige in gebruik zijnde schietbanen inclusief de configuratie(s) en hangconstructies te bezichtigen. De schouw zal plaatsvinden op 2.6.2017. Zie paragraaf 6.3 voor verdere instructies.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 10 000 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 1: Zand

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50000000
35210000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie Inschrijvingsleidraad

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Uitvoering dienstverlening / Weging: 100
Prijs - Weging: Prijs per punt
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 2: Rubber granulaatblokken en -tegels;

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50000000
35210000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie Inschrijvingsleidraad

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Implementatieplan / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Uitvoering dienstverlening / Weging: 70
Prijs - Weging: Prijs per punt
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 3: Synthetisch en natuur rubberen lamellen, ricochetgordijnen en reflectiedoeken;

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50000000
35210000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie Inschrijvingsleidraad

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Implementatieplan / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Uitvoering dienstverlening / Weging: 70
Prijs - Weging: Prijs per punt
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 4: Stalen lamellen;

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50000000
35210000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie Inschrijvingsleidraad

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Uitvoering dienstverlening / Weging: 100
Prijs - Weging: Prijs per punt
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 5: Projectiepapierrollen

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50000000
35210000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie Inschrijvingsleidraad

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Implementatieplan / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: Uitvoering dienstverlening / Weging: 50
Prijs - Weging: Prijs per punt
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 6: Onderhouden van lift-, takel-, SOD- en aandrijfsystemen.

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie Inschrijvingsleidaad

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Implementatieplan / Weging: 70
Kwaliteitscriterium - Naam: Uitvoering dienstverlening / Weging: 30
Prijs - Weging: Prijs per punt
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 099-196374
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/04/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Hendrickx Grondverzet BV
Ossendrecht
Nederland
NUTS-code: NL
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 666 667.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 666 667.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/04/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Ingenieursbureau en Technische Handelsonderneming Autron B.V.
Rotterdam
Nederland
NUTS-code: NL
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 666 667.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 666 667.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/04/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Ingenieursbureau en Technische Handelsonderneming Autron B.V.
Rotterdam
Nederland
NUTS-code: NL
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 666 667.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 666 667.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/04/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Ingenieursbureau en Technische Handelsonderneming Autron B.V.
Rotterdam
Nederland
NUTS-code: NL
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 666 667.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 666 667.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/04/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Ingenieursbureau en Technische Handelsonderneming Autron B.V.
Rotterdam
Nederland
NUTS-code: NL
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 666 667.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 666 667.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/06/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Energy Containment Concepts Ltd
Marsden, Huddersfield, West Yorkshire
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: NL
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 666 667.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 666 667.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Den Haag
Den Haag
Nederland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/11/2018