Diensten - 494593-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Zweden-Norrköping: Diensten voor botanische tuinen, dierentuinen en natuurreservaten

2018/S 216-494593

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Upphandlingscenter
222000-2527
Slottsgatan 118
Norrköping
602 22
Zweden
Telefoon: +46 11-151950
E-mail: gabriella.engstrom@norrkoping.se
NUTS-code: SE

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.upphandlingscenter.se

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kommunala reglerdammar och faunapassager

Referentienummer: UH-2018-156
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
92530000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Upphandlingscenter upphandlar ramavtal vilket omfattar framtagande av handlingar såsom projektering, tillståndshantering, förfrågningsunderlag samt vara sakkunnig medverkande vid anläggande/utförande av åtgärdande av kommunala reglerdammar med vandringsväg för fisk och övrig fauna för avropande myndighets behov.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 700 000.00 SEK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
92530000
90700000
71313000
77231400
73112000
98361000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Upphandlingscenter upphandlar ramavtal vilket omfattar framtagande av handlingar såsom projektering, tillståndshantering, förfrågningsunderlag samt vara sakkunnig medverkande vid anläggande/utförande av åtgärdande av kommunala reglerdammar med vandringsväg för fisk och övrig fauna för avropande myndighets behov.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

1 + 1 år

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 117-265997
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Kommunala reglerdammar och faunapassager

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Fiskevårdsteknik i Sverige AB
556602-3510
Kaprifolievägen 1
Lund
22738
Zweden
Telefoon: +46 707915680
E-mail: viktor.hebrand@fiskevardsteknik.se
NUTS-code: SE
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 725.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Benaming:

Kommunala reglerdammar och faunapassager

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Jönköpings Fiskeribiologi AB
556999-8569
Gjuterigatan 9
Jönköping
553 18
Zweden
Telefoon: +46 70-6280125
E-mail: per@fiskeribiologi.se
NUTS-code: SE
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 785.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Benaming:

Kommunala reglerdammar och faunapassager

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Norconsult AB
556405-3964
Uppsalavägen 3
Älvkarleby
81470
Zweden
Telefoon: +46 26-238084
E-mail: anna.carin.engstrand@norconsult.com
NUTS-code: SE
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 770.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Förvaltningsrätten i Linköping
Box 406
Linköping
581 04
Zweden
Telefoon: +46 13-251100
E-mail: forvaltningsrattenilinkoping@dom.se
Fax: +46 13-251140

Internetadres: http://www.forvaltningsrattenilinkoping.domstol.se

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/11/2018