Diensten - 494604-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Troisdorf: Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval)

2018/S 216-494604

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
BwFuhrparkService GmbH
Postfach 3195
Troisdorf
53831
Duitsland
Contactpersoon: Vergabestelle
E-mail: vergabestelle@bwfuhrpark.de
NUTS-code: DEA2C

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.bwfuhrpark.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: BwFuhrparkService GmbH
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Mobilitätsdienstleistungen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rahmenvertrag für die Personenbeförderung mittels KOM für die Bundeswehr im europäischen Ausland

Referentienummer: 18/Personenbeförderung KOM Ausland/01
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Beförderung von Personen inklusive deren persönlicher Ausrüstungsgegenstände mittels KOM für die Bundeswehr, andere öffentliche Auftraggeber und ausländische Streitkräfte im europäischen Ausland.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 0.01 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60130000
60172000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Europäisches Ausland und Bundesrepublik Deutschland

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Abschluss eines Rahmenvertrages zur Personenbeförderung mittels KOM für die Bundeswehr im europäischen Ausland.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 150-344900
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 18/Personenbeförderung KOM Ausland/01
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Geldhauser Linien- und Reiseverkehr GmbH & Co. KG
Fichtenstraße 29
Hofolding
85649
Duitsland
NUTS-code: DE
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Bekanntmachungs-ID: CXP4YHUY3GU

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Bundeskartellamt Vergabekammer des Bundes
Villemombler Str. 76
Bonn
53123
Duitsland
Fax: +49 2289499-163
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Es gelten die Fristen gemäß § 160 GWB sowie §§ 134 und 135 GWB.

Die Einzelheiten ergeben sich aus Ziffer VI.4.3 der EU-weiten Bekanntmachung vom 7.8.2018.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018