Diensten - 494617-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Bayreuth: Reiniging van woningen en gebouwen en glazenwassersdiensten

2018/S 216-494617

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Stadtwerke Bayreuth Verkehr und Bäder GmbH
Birkenstr. 2
Bayreuth
95447
Duitsland
Contactpersoon: Uwe Hofmann
Telefoon: +49 921/600-226
E-mail: uwe.hofmann@stadtwerke-bayreuth.de
Fax: +49 921/600-467
NUTS-code: DE242

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.stadtwerke-bayreuth.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Stadtwerke Bayreuth Verkehr und Bäder GmbH
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Energieversorgung, Bäderbetrieb, Nahverkehr

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

E34518159

Referentienummer: 2018_LTH_01
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90911000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Unterhaltsreinigung der Lohengrin Therme mit Glas- und Fensterflächenreinigung

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: Unterhaltsreinigung und Glasreinigung
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90911200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE
NUTS-code: DE2
NUTS-code: DE24
NUTS-code: DE242
Voornaamste plaats van uitvoering:

Lohengrin Therme

Kurpromenade 5

95448 Bayreuth

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Reinigung der gesamten Lohengrin Therme einschließlich Glas- und Fensterflächen gemäß Raumbuch für die nächsten 3 Jahre.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 1 u. 2.
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90911300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE242
Voornaamste plaats van uitvoering:

Lohengrin Therme

Kurpromenade 5

85448 Bayreuth

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Unterhalts- und Glasreinigung der Lohengrin Therme

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 212-485499
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Regierung von Mittelfranken – Vergabekammer Nordbayern
Promenade 27
Ansbach
91522
Duitsland
Telefoon: +49 981531-277
E-mail: vergabekammer.nordbayern@reg-mfr.bayern.de

Internetadres: www.regierung.oberbayern.bayern.de/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Regierung von Mittelfranken – Vergabekammer Nordbayern
Promenade 27
Ansbach
91522
Duitsland
Telefoon: +49 981531-277
E-mail: vergabekammer.nordbayern@reg-mfr.bayern.de

Internetadres: www.regierung.oberbayern.bayern.de/

VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Regierung von Mittelfranken – Vergabekammer Nordbayern
Promenade 27
Ansbach
91522
Duitsland
Telefoon: +49 981531-277
E-mail: vergabekammer.nordbayern@reg-mfr.bayern.de

Internetadres: www.regierung.oberbayern.bayern.de/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018