Diensten - 494636-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Zweden-Stockholm: Reisbureaudiensten en dergelijke

2018/S 216-494636

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Sveriges Television Aktiebolag
556033-4285
Oxenstiernsgatan 26
Stockholm
105 10
Zweden
Contactpersoon: Jonas Lundin
E-mail: jonas.lundin@svt.se
NUTS-code: SE11

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://svt.se

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Public service
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Förmedling av resor och tillhörande tjänster

Referentienummer: 201845
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
63510000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Sveriges Television AB (SVT), Sveriges Radio AB (Sveriges Radio), Sveriges Utbildningsradio AB (UR) och Sveriges Radio Förvaltnings AB (SRF) inbjuder härmed leverantörer att inkomma med anbud i upphandling gällande Förmedling av resor och tillhörande tjänster.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 18 000 000.00 SEK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
55110000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE11
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sveriges Television AB (SVT), Sveriges Radio AB (Sveriges Radio), Sveriges Utbildningsradio AB (UR) och Sveriges Radio Förvaltnings AB (SRF) inbjuder härmed leverantörer att inkomma med anbud i upphandling gällande Förmedling av resor och tillhörande tjänster.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Tjänst / Weging: 35
Kwaliteitscriterium - Naam: Lösningar och implementering / Weging: 35
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 168-382601
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Egencia Sweden AB
556262-9716
Mejerivägen 3
Stockholm
117 43
Zweden
E-mail: cthormahlen@egencia.com
NUTS-code: SE

Internetadres: http://www.egencia.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 18 000 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Förvaltningsrätten i Stockholm
Stockholm
Zweden
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/11/2018