Diensten - 494650-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen 

Italië-Vallelaghi: Kantinediensten

2018/S 216-494650

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Comunità della Valle dei Laghi
Vallelaghi
38096
Italië
Contactpersoon: Cinzia Mattevi
Telefoon: +39 461340163
E-mail: segretario@comunita.valledeilaghi.tn.it
Fax: +39 461340857
NUTS-code: ITH20

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.comunita.valledeilaghi.tn.it

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servizio di ristorazione scolastica a favore degli alunni di alcuni istituti superiori di Trento.

Referentienummer: 7062264C9B
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
55510000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Servizio di ristorazione scolastica a favore degli alunni di alcuni istituti superiori di Trento.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 2 084 472.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITH2
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servizio di ristorazione scolastica a favore degli alunni di alcuni istituti superiori di Trento.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Servizio di ristorazione scolastica a favore degli alunni di alcuni istituti superiori di Trento.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Risto 3 - Ristorazione del Trentino Società Cooperativa
Trento
Italië
NUTS-code: ITH2
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 832 713.60 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

L'importo del contratto di cui al punto V.2.4) è relativo alla durata di due anni scolastici e dell'eventuale proroga dii ulteriori 2 anni scolastici.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunale Regionale della Giustizia Amministrativa per il Trentino Alto Adige — sede di Trento
Via Calepina 50
Trento
38122
Italië
Telefoon: +39 0461262828
E-mail: trgatn-segrprotocolloamm@ga-cert.it
Fax: +39 0461262550

Internetadres: www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/11/2018