Diensten - 494665-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Denemarken-Frederiksværk: Diensten voor slibstorting

2018/S 216-494665

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Halsnæs Spildevand A/S
33033990
Gjethusparken 3, 1.
Frederiksværk
3300
Denemarken
Contactpersoon: Jacob Løvenstjerne
Telefoon: +45 60649647
E-mail: jal@nordkob.dk
NUTS-code: DK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://nordkob.dk/index.html

Adres van het kopersprofiel: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/328776

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Indkøbscentral

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Håndtering og slutdisponering af spildevandsslam fra Melby renseanlæg under Halsnæs Spildevand

Referentienummer: 2018-7
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90513900
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Udbuddet omfatter en kontrakt (rammeaftale) for indkøb af ydelser om håndtering og slutdisponering af spildevandsslam fra Melby renseanlæg under Halsnæs Spildevand A/S. Værdien af kontrakten er årligt ca. 1 400 000 DKK (DKK ex moms). Såfremt kontrakten forlænges til samlet 4 år vil den total kontraktsum være ca. 5 500 000 DKK.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 5 500 000.00 DKK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90513600
90513700
90513800
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK
Voornaamste plaats van uitvoering:

Melby renseanlæg.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Udbuddet omfatter en kontrakt (rammeaftale) for indkøb af ydelser om håndtering og slutdisponering af spildevandsslam fra Melby renseanlæg under Halsnæs Spildevand A/S. Værdien af kontrakten er årligt ca. 1 400 000 DKK (DKK ex moms). Såfremt kontrakten forlænges til samlet 4 år vil den total kontraktsum være ca. 5 500 000 DKK.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kvalitet / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Den udbudte kontrakt træder i kraft 1.1.2019 og udløber efter et år med option på at forlænge kontrakten i 3 * et år. Den maksimale varighed af kontrakten derved 4 år.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 175-397140
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Håndtering og slutdisponering af spildevandsslam fra Melby renseanlæg under Halsnæs Spildevand

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Dansk Biogødning A/S
67300513
Hillerød
Denemarken
NUTS-code: DK
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 500 000.00 DKK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Denemarken
Telefoon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadres: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

De præcise frister for klage følger af § 7 i lov om Klagenævnet for Udbud:

En virksomheds klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

Øvrige klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Denemarken
Telefoon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadres: http://www.kfst.dk

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/11/2018