Diensten - 494669-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Chambonas: Foutencontrole-uitrusting

2018/S 216-494669

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
GCS Helpam
CH Léopold Ollier — le Plot du Puech
Chambonas
07140
Frankrijk
Telefoon: +33 475884409
E-mail: achats@gcs-helpam.fr
NUTS-code: FRK22

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.gcs-helpam.fr/

I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Prestation de restauration collective pour l'établissement postcure de Virac

Referentienummer: 2018-fcs-gcs-001
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38343000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 420 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38343000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK22

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/11/2018
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Synergie restauration
5 boulevard de Prague
Nîmes
30000
Frankrijk
NUTS-code: FRJ12
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 402 268.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018