Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Diensten - 494670-2018

09/11/2018    S216

Frankrijk-Poitiers: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke

2018/S 216-494670

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ekidom (86)
Postadres: 65 avenue John Kennedy
Plaats: Poitiers Cedex
NUTS-code: FRI34 Vienne
Postcode: 86002
Land: Frankrijk
E-mail: marches@ekidom.fr
Telefoon: +33 549446000
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ekidom.fr
Adres van het kopersprofiel: https://www.marches-securises.fr
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Office public de l'habitat
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marché de maîtrise d'œuvre et OPC pour la réhabilitation de 100 logements, résidence de la Souche à Poitiers, 4 rue de la Souche

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71200000 Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Marché de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation de 100 logements, résidence de la Souche à Poitiers, 4 rue de la Souche.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 227 970.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71200000 Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI34 Vienne
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Marché de maîtrise d'œuvre et OPC: réhabilitation de 100 logements, résidence de la Souche à Poitiers, 4 rue de la Souche.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 037-080810
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Marché de maîtrise d'œuvre et OPC: réhabilitation de 100 logements, résidence de la Souche à Poitiers, 4 rue de la Souche

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/09/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SCP d'Architecture Mesnard et Brodeur
Postadres: 85 avenue du Président Wilson
Plaats: Angoulême
NUTS-code: FRI31 Charente
Postcode: 16000
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 227 970.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Ekidom — Pôle achats — Mme Gaillard et Mme Furet — courrier électronique: marches@ekidom.fr

Renseignements techniques: pôle maintenance et réhabilitation — Mme Hecht Fabienne et M. Potreau — Courrier électronique: fecht@ekidom.fr et apotreau@ekidom.fr

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Poitiers
Postadres: 15 rue de Blossac
Plaats: Poitiers
Postcode: 86000
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-poitiers@juradm.fr
Telefoon: +33 549607919
Internetadres: http://poitiers.tribunal-adminitratif.fr
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunal administratif de Poitiers
Postadres: 15 rue de Blossac
Plaats: Poitiers
Postcode: 86000
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-poitiers@juradm.fr
Telefoon: +33 549607919
Internetadres: http://poitiers.tribunal-adminitratif.fr
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018