Diensten - 494678-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Labessière-Candeil: Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten voor voertuigen en aanverwante uitrusting

2018/S 216-494678

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Trifyl
25810216900244
Les Courtials — route de Sieurac
Labessière-Candeil
81300
Frankrijk
Contactpersoon: M. le président
Telefoon: +33 563812300
E-mail: marches.publics@trifyl.fr
NUTS-code: FRJ27

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://marchesonline.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.do

Adres van het kopersprofiel: https://marchesonline.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_recherche.do

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Réparation et entretien courant des engins de Trifyl

Referentienummer: 18.038
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50100000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

La consultation porte sur le choix des prestataires en charge des opérations de réparation et d'entretien courant des engins de marque Caterpillar et Bomag.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 520 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Réparation et entretien courant d'engins de Marque Caterpillar

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ27
Voornaamste plaats van uitvoering:

Siège de Trifyl à Labessière-Candeil.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Les prestations portent sur la réparation et entretien courant des engins de Marque Caterpillar. La liste des engins concernés figure dans le cahier des clauses techniques particulières.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 45
Kwaliteitscriterium - Naam: Performance en matière de développement durable / Weging: 5
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Marché d'1 an renouvelable 3 fois.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Réparation et entretien courant d'engins de Marque Bomag

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ27
Voornaamste plaats van uitvoering:

Siège de Trifyl à Labessière-Candeil.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Les prestations portent sur la réparation et entretien courant des engins de Marque Bomag. La liste des engins concernés figure dans le cahier des clauses techniques particulières.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technnique / Weging: 45
Kwaliteitscriterium - Naam: Performance en matière de développement durable / Weging: 5
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Marché d'1 an renouvelable 3 fois.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 053-117632
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 18.038
Perceel nr.: 1
Benaming:

Réparation et entretien courant d'engin Caterpillar

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/06/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SA Bergerat Monnoyeur
380 231 316 00635
415 rue des Frères Perret — ZAC Gustav Eiffel — BP 326000
Aix-en-Provence Cedex 3
13799
Frankrijk
Telefoon: +33 442245555
E-mail: florent.mages@b-m.fr
Fax: +33 442245576
NUTS-code: FRJ27

Internetadres: http://b-m.cat.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 320 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 18.038
Perceel nr.: 2
Benaming:

Réparation et entretien courant d'engins de marque Bomag

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/06/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SAS Bomag
622 002 913 00060
2 avenue du Général de Gaulle
Viry-Châtillon
91170
Frankrijk
Telefoon: +33 169578600
E-mail: laurent.simon@bomag.com
Fax: +33 169962660
NUTS-code: FRJ27

Internetadres: http://bomag.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 200 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Les marchés sont consultables, sur rendez-vous, au siège de Trifyl

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Toulouse
68 rue Raymond IV, BP 7007
Toulouse
31068
Frankrijk
Telefoon: +33 562735757
E-mail: greffe.ta-toulouse@juradm.fr

Internetadres: http://toulouse.tribunal-administratif.fr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Tribunal administratif de Toulouse
68 rue Raymond IV, BP 7007
Toulouse
31068
Frankrijk
Telefoon: +33 562735757
E-mail: greffe.ta-toulouse@juradm.fr
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018