Diensten - 494689-2018

09/11/2018    S216    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Saint-André: Verzekeringsdiensten

2018/S 216-494689

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ville de Saint-André
Postadres: 89 rue du Général Leclerc — CS 40001
Plaats: Saint-André
NUTS-code: FRE11 Nord
Postcode: 59871
Land: Frankrijk
Contactpersoon: Direction de la commande publique, Laurence Delattre, Pascale Valembois
E-mail: marches.publics@ville-saint-andre.fr
Telefoon: +33 320630750
Fax: +33 320630754

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://http://www.villesaintandre.fr

Adres van het kopersprofiel: http://villesaintandre.e-marchespublics.com

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Services d'assurances pour la commune de Saint-André

Referentienummer: AOO S 2018/9
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66510000 Verzekeringsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Le présent appel d'offres a pour objet la souscription des contrats d'assurance pour la commune de Saint-André-lez-Lille.

4 lots distincts: assurance des dommages aux biens et des risques annexes, assurance des responsabilités et des risques annexes, assurance des véhicules et des risques annexes, assurance de la protection juridique de la collectivité et fonctionnelle des agents et des élus.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 168 265.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Assurance des dommages aux biens et des risques annexes

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66515000 Verzekeringen tegen schade of verlies
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE11 Nord
Voornaamste plaats van uitvoering:

Mairie de Saint-André

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Assurance des dommages aux biens.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 55
Prijs - Weging: 45
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Assurance des responsabilités et des risques annexes

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66516000 Aansprakelijkheidsverzekeringen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE11 Nord
Voornaamste plaats van uitvoering:

Mairie de Saint-André

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Assurance des responsabilités et des risques annexes.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 55
Prijs - Weging: 45
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Assurance des véhicules à moteur et des risques annexes

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66514110 Verzekeringen voor motorvoertuigen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE11 Nord
Voornaamste plaats van uitvoering:

Mairie de Saint-André

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Assurance des véhicules à moteur et des risques annexes.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 55
Prijs - Weging: 45
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

— prestation supplémentaire éventuelle 1: auto-collaborateurs 5 000 km,

— prestation supplémentaire éventuelle 2: bris de machines.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Assurance de la protection juridique de la collectivité et de la protection fonctionnelle des agents et des élus

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66510000 Verzekeringsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE11 Nord
Voornaamste plaats van uitvoering:

Mairie de Saint-André

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Assurance de la protection juridique de la collectivité et de la protection fonctionnelle des agents et des élus.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 55
Prijs - Weging: 45
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: AOO S 2018/9
Perceel nr.: 1
Benaming:

Assurance des dommages aux biens et des risques annexes

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: MAIF
Postadres: 200 avenue Salvador Allende
Plaats: Niort Cedex 9
NUTS-code: FRI33 Deux-Sèvres
Postcode: 79038
Land: Frankrijk
E-mail: maif.collectivitesterritoriales@maif.fr
Telefoon: +33 549738989
Fax: +33 549265383
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 13 571.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: AOO S 2018/9
Perceel nr.: 2
Benaming:

Assurance des responsabilités et des risques annexes

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SMACL Assurances
Postadres: 141 avenue Salvador Allende
Plaats: Niort
NUTS-code: FRI33 Deux-Sèvres
Postcode: 79031
Land: Frankrijk
E-mail: pmdemat@smacl.fr
Telefoon: +33 549322017
Fax: +33 549323350
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 202.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: AOO S 2018/9
Perceel nr.: 3
Benaming:

Assurance des véhicules à moteur et des risques annexes

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SMACL Assurances
Postadres: 141 avenue Salvador Allende
Plaats: Niort
NUTS-code: FRI33 Deux-Sèvres
Postcode: 79031
Land: Frankrijk
E-mail: pmdemat@smacl.fr
Telefoon: +33 549322017
Fax: +33 549323350
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 14 581.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: AOO S 2018/9
Perceel nr.: 4
Benaming:

Assurance protection juridique de la collectivité et de la protection fonctionnelle des agents et des élus

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SMACL Assurances
Postadres: 141 avenue Salvador Allende
Plaats: Niort
NUTS-code: FRI33 Deux-Sèvres
Postcode: 79031
Land: Frankrijk
E-mail: pmdemat@smacl.fr
Telefoon: +33 549322017
Fax: +33 549323350
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 299.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Lille
Postadres: 5 rue Geoffroy Saint-Hilaire — CS 62039
Plaats: Lille
Postcode: 59014
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-lille@juradm.fr
Telefoon: +33 359542342
Fax: +33 359542445

Internetadres: http://lille.tribunal-administratif.fr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunal administratif de Lille
Postadres: 5 rue Geoffroy Saint-Hilaire — CS 62039
Plaats: Lille
Postcode: 59014
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-lille@juradm.fr
Telefoon: +33 359542342
Fax: +33 359542445

Internetadres: http://lille.tribunal-administratif.fr

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018