Diensten - 494689-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Saint-André: Verzekeringsdiensten

2018/S 216-494689

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Ville de Saint-André
89 rue du Général Leclerc — CS 40001
Saint-André
59871
Frankrijk
Contactpersoon: Direction de la commande publique, Laurence Delattre, Pascale Valembois
Telefoon: +33 320630750
E-mail: marches.publics@ville-saint-andre.fr
Fax: +33 320630754
NUTS-code: FRE11

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://http://www.villesaintandre.fr

Adres van het kopersprofiel: http://villesaintandre.e-marchespublics.com

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Services d'assurances pour la commune de Saint-André

Referentienummer: AOO S 2018/9
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66510000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Le présent appel d'offres a pour objet la souscription des contrats d'assurance pour la commune de Saint-André-lez-Lille.

4 lots distincts: assurance des dommages aux biens et des risques annexes, assurance des responsabilités et des risques annexes, assurance des véhicules et des risques annexes, assurance de la protection juridique de la collectivité et fonctionnelle des agents et des élus.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 168 265.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Assurance des dommages aux biens et des risques annexes

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66515000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE11
Voornaamste plaats van uitvoering:

Mairie de Saint-André

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Assurance des dommages aux biens.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 55
Prijs - Weging: 45
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Assurance des responsabilités et des risques annexes

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66516000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE11
Voornaamste plaats van uitvoering:

Mairie de Saint-André

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Assurance des responsabilités et des risques annexes.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 55
Prijs - Weging: 45
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Assurance des véhicules à moteur et des risques annexes

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66514110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE11
Voornaamste plaats van uitvoering:

Mairie de Saint-André

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Assurance des véhicules à moteur et des risques annexes.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 55
Prijs - Weging: 45
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

— prestation supplémentaire éventuelle 1: auto-collaborateurs 5 000 km,

— prestation supplémentaire éventuelle 2: bris de machines.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Assurance de la protection juridique de la collectivité et de la protection fonctionnelle des agents et des élus

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66510000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE11
Voornaamste plaats van uitvoering:

Mairie de Saint-André

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Assurance de la protection juridique de la collectivité et de la protection fonctionnelle des agents et des élus.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 55
Prijs - Weging: 45
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: AOO S 2018/9
Perceel nr.: 1
Benaming:

Assurance des dommages aux biens et des risques annexes

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
MAIF
200 avenue Salvador Allende
Niort Cedex 9
79038
Frankrijk
Telefoon: +33 549738989
E-mail: maif.collectivitesterritoriales@maif.fr
Fax: +33 549265383
NUTS-code: FRI33
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 13 571.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: AOO S 2018/9
Perceel nr.: 2
Benaming:

Assurance des responsabilités et des risques annexes

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SMACL Assurances
141 avenue Salvador Allende
Niort
79031
Frankrijk
Telefoon: +33 549322017
E-mail: pmdemat@smacl.fr
Fax: +33 549323350
NUTS-code: FRI33
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 202.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: AOO S 2018/9
Perceel nr.: 3
Benaming:

Assurance des véhicules à moteur et des risques annexes

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SMACL Assurances
141 avenue Salvador Allende
Niort
79031
Frankrijk
Telefoon: +33 549322017
E-mail: pmdemat@smacl.fr
Fax: +33 549323350
NUTS-code: FRI33
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 14 581.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: AOO S 2018/9
Perceel nr.: 4
Benaming:

Assurance protection juridique de la collectivité et de la protection fonctionnelle des agents et des élus

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SMACL Assurances
141 avenue Salvador Allende
Niort
79031
Frankrijk
Telefoon: +33 549322017
E-mail: pmdemat@smacl.fr
Fax: +33 549323350
NUTS-code: FRI33
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 299.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Lille
5 rue Geoffroy Saint-Hilaire — CS 62039
Lille
59014
Frankrijk
Telefoon: +33 359542342
E-mail: greffe.ta-lille@juradm.fr
Fax: +33 359542445

Internetadres: http://lille.tribunal-administratif.fr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Tribunal administratif de Lille
5 rue Geoffroy Saint-Hilaire — CS 62039
Lille
59014
Frankrijk
Telefoon: +33 359542342
E-mail: greffe.ta-lille@juradm.fr
Fax: +33 359542445

Internetadres: http://lille.tribunal-administratif.fr

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018