Diensten - 494691-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Bełchatów: Beheer van afvalstortplaats

2018/S 216-494691

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
„Eko-Region” Sp. z o.o.
ul. Bawełniana 18
Bełchatów
97-400
Polen
Contactpersoon: Barbara Dąbrówka
Telefoon: +48 446330815
E-mail: zamowieniapubliczne@eko-region.pl
Fax: +48 446330819
NUTS-code: PL713

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.eko-region.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Spółka z o.o.
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Usługa przesortowania odpadów i sprasowania surowców na terenie Zakładu

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90533000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przesortowaniu zmieszanych odpadów opakowaniowych i sprasowaniu wysortowanych surowców/zmieszanych odpadów opakowaniowych na terenie Zakładu/Instalacji Bełchatów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został podany w punkcie 2 SIWZ.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 1 440 720.00 PLN / Hoogste offerte: 1 440 720.00 PLN meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL71
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miejscem wykonywania usług jest Zakład/Instalacja Bełchatów, ul. Przemysłowa 14 i 16, 97-400 Bełchatów

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przesortowaniu zmieszanych odpadów opakowaniowych i sprasowaniu wysortowanych surowców/zmieszanych odpadów opakowaniowych na terenie Zakładu/Instalacji Bełchatów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został podany w punkcie 2 SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia z wolnej ręki podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6. ustawy Pzp w wysokości do 30 % wartości zamówienia podstawowego.

2. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 164-374818
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Usługa przesortowania odpadów i sprasowania surowców na terenie Zakładu

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Kajus Usługi Ogrodnicze i Agencja Pracy Tymczasowej
ul. Podmiejska 7
Bełchatów
97-400
Polen
NUTS-code: PL713
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 440 720.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia z 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów:

A. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ

B. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 (JEDZ) do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału.

C. Oświadczenia o zatrudnieniu pracowników na podstawie umowy o pracę, wraz z wykazem osób zatrudnionych.

D. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

E. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów wymienionych w punkcie 7 SIWZ.

F. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium. Zamawiający określa dla całego zamówienia wadium na kwotę 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych),

Termin wniesienia wadium upływa równocześnie z terminem złożenia oferty, tj. do dnia 5.10.2018 roku godz.: 10:00

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu – na konto Zamawiającego w Banku Spółdzielczy w Bełchatowie nr rachunku: 24 8965 0008 2001 0006 4288 0001.

Uwaga: Przed dokonaniem wpłaty wadium w pieniądzu prosimy o potwierdzenie numeru konta u Zamawiającego.

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018