Diensten - 494700-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Sofia: Toezicht op de bouwplaats

2018/S 216-494700

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Glavna direktsiya Pozharna bezopasnost i zashtita na naselenieto
129010164
ul. Pirotska No. 171 A
Sofiya
1309
Bulgarije
Contactpersoon: Sashka Stoyanova; Radka Savova
Telefoon: +359 296010291/+359 296010341
E-mail: skstoyanova.160@mvr.bg
Fax: +359 28688115
NUTS-code: BG411

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.mvr.bg/gdpbzn

Adres van het kopersprofiel: https://www.mvr.bg/gdpbzn/дирекцията/профил-на-купувача

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Развитие на УЦ Монтана с цел обучение на компетентните органи за защита на ЕКИ и ХБРЯЗ

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71521000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Предмета на обществената поръчка е консултантска услуга по чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за оценка на съответствието на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството, включително изпълнение задълженията на координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа, съгласно чл. 11 от Наредба № 2 от 22.3.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи на строеж: „Център за професионална квалификация – РДПБЗН — Монтана” към ГДПБЗН — МВР, а именно: доизграждане на кабинетна и складова база, реконструкция на съществуваща столова и прилежащата инфраструктура, както и доизграждане на учебно-тренировъчните подобекти.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 8 883.00 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71521000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG312
Voornaamste plaats van uitvoering:

„Център за професионална квалификация при РДПБЗН — Монтана". Предаването на комплексните доклади, съгл. чл. 142, ал. 6, т. 2, ал. 10, ал. 11 и чл. 169, ал. 1, т. 1 от ЗУТ — гр. София, ул. „Пиротска“ № 171 А

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Оценка на съответствието на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите, в т.ч. изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на изработения Технически проект за всеки от обектите и подписване и подпечатване на всички документи (графични и текстови) на инвестиционните проекти, съгласно чл. 142, ал. 5, ал. 6, т. 2 и ал. 9 от ЗУТ и чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, включително оценка на съответствието на част „Конструктивна“, съгласно чл. 142, ал. 10 от ЗУТ и оценка на съответствието по чл. 169, ал. 1, т. 6 от ЗУТ (част „Енергийна ефективност“) съгласно чл. 142, ал. 11 от ЗУТ.

2. Упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗУТ, чл. 168 от ЗУТ съобразно изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ, чл. 169 б, ал. 1 от ЗУТ, чл. 176 а и чл. 176 б от ЗУТ и подзаконовите нормативни актове съгл. Техн. спецификация.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Проект „Развитие на УЦ Монтана, с цел обучение на компетентните органи за защита на ЕКИ и ХБРЯЗ”, финансиран по фонд „Вътрешна сигурност”

II.2.14)Nadere inlichtingen

Изпълнение на дейност съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ № 812108-88 от 15.9.2016 г. по проект „Развитие на УЦ Монтана с цел обучение на компетентните органи за защита на ЕКИ и ХБРЯЗ", по национална програма на БЪЛГАРИЯ за подпомагане от фонд „Вътрешна сигурност" за периода 2014—2020.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 137-312955
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1983опд-98
Benaming:

Осъществяване на строителен надзор и оценка съответствието на инвестиционните проекти

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Мега — Строй — Инженеринг ЕООД
105560880
жк. Люлин 5, бл. 540, вх. Б, ет. 10, ап. 57
София
1395
Burundi
Telefoon: +359 884850140/ 866116666
E-mail: mega_stroy@abv.bg
Fax: +359 884850140/ 866116666
NUTS-code: BG411
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 34 226.50 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 883.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed
Waarde zonder btw: 500.00 BGN
Deel: 5 %
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

Изработка на оценка за съответствието на работен проект за съответствие с изискванията по отношение на енергийната ефективност съгласно чл. 169., ал. 1, т. 6 от ЗУТ и чл. 29, т.3 от ЗЕЕ, на инвестиционен проект за строеж:

— Доизграждане на кабинетна и складова база, реконструкция на съществуващата столова и прилежащата инфраструктура на "ЦПК при РДПБЗН - Монтана" Продължава в VI.3)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Продължава от V.2.5)

— Доизграждане на учебно-тренировъчни подобекти в „ЦПК при РДПБЗН — Монтана" при ГДПБЗН — МВР

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018