Diensten - 494736-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Italië-Brescia: Fotokopieer- en offsetdrukmachines

2018/S 216-494736

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 204-465680)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
A.S.S.T. degli Spedali Civili di Brescia
03775110988
Piazzale Spedali Civili 1
Brescia
25123
Italië
Contactpersoon: Persona di contatto: UOC Approvvigionamenti – RUP d.ssa Cinzia Pe – per informazioni dott. Roberto Pettinari — Tel.: +39 0303995994
Telefoon: +39 0303995911
E-mail: approvvigionamenti@asst-spedalicivili.it
Fax: +39 0303996089
NUTS-code: ITC47

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.asst-spedalicivili.it

Adres van het kopersprofiel: www.asst-spedalicivili.it

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Procedura aperta per la fornitura di un servizio noleggio e gestione sistemi di stampa (fotocopiatrici e fax) per un periodo di 72 mesi

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30120000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Servizio noleggio e gestione sistemi di stampa (fotocopiatrici e fax) per un periodo di 72 mesi

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 204-465680

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
In plaats van:
Datum: 28/11/2018
Te lezen:
Datum: 10/12/2018
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Modalità di apertura delle offerte
In plaats van:
Datum: 30/11/2018
Te lezen:
Datum: 12/12/2018
Afdelingsnummer: VI.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Informazioni complementari
In plaats van:
Datum: 21/11/2018
Te lezen:
Datum: 27/11/2018
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Variazione data scadenza offerte al 10.12.2018 anziché 28.11.2018 — Punto IV.2.2

Variazione data apertura buste al 12.12.2018 anziché 30.11.2018 — Punto IV.2.7

Variazione data chiarimenti al 27.11.2018 anziché 21.11.2018 — Punto VI.3