Diensten - 494773-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Meet- en controlediensten

2018/S 216-494773

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 187-422860)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
ul. Grzybowska 80/82
Warszawa
00-844
Polen
Contactpersoon: Małgorzata Rytlewska
Telefoon: +48 585313647
E-mail: malgorzata.rytlewska@wody.gov.pl
Fax: +48 585321662
NUTS-code: PL911

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://wodypolskie.bip.gov.pl/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Utrzymanie i obsługa stacji pomp, urządzeń wodnych i budowli przeciwpowodziowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Tczewie

Referentienummer: GD.ZOZ.4.281.8.2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71700000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Utrzymanie w stałej gotowości techniczno-eksploatacyjnej 10 sztuk stacji pomp dla utrzymania optymalnych stanów wody na terenach odwadnianych (polderach), utrzymanie w stałej gotowości techniczno-eksploatacyjnej urządzeń wodnych dla utrzymania optymalnych stanów wody na terenach przyległych oraz utrzymanie i obsługa budowli przeciwpowodziowych – wałów, zgodnie z potrzebami terenu, instrukcją eksploatacji obiektu, poleceniami nadzoru techniczno-eksploatacyjnego Zamawiającego, warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 187-422860

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 09/11/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 13/11/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.6)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
In plaats van:
Datum: 07/01/2019
Te lezen:
Datum: 11/01/2019
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 09/11/2018
Plaatselijke tijd: 11:30
Te lezen:
Datum: 13/11/2018
Plaatselijke tijd: 11:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen: