Diensten - 494788-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Łódź: Diensten voor het organiseren van beurzen en tentoonstellingen

2018/S 216-494788

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 193-436606)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich
ul. Piotrkowska 175
Łódź
90-447
Polen
Contactpersoon: Martyna Włodarczyk
Telefoon: +48 422726462
E-mail: zamowienia@zim.uml.lodz.pl
NUTS-code: PL711

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://zim.lodz.bip-e.pl/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zaprojektowanie i wykonanie multimedialnej wystawy stałej w Muzeum Miasta Łodzi przy ul. Ogrodowej 15 pt. „Ziemia Obiecana wczoraj i dziś. Łódź w Europie. Europa w Łodzi”

Referentienummer: ZIM-DZ.3322.22.2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79956000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie multimedialnej wystawy stałej w Muzeum Miasta Łodzi przy ul. Ogrodowej 15.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie III SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia oraz w Tomie II SIWZ– Formularz Aktu Umowy.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 193-436606

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: III.1.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji 2.1
In plaats van:

2.1. wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane należycie, Formularz wraz z wykazem usług zostanie przesłany wykonawcy wraz z wezwaniem Zamawiającego, o którym mowa w pkt 7.3 SIWZ.

Te lezen:

2.1. wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane należycie, Formularz wraz z wykazem usług zostanie przesłany wykonawcy wraz z wezwaniem Zamawiającego, o którym mowa w pkt 7.3 SIWZ.

VII.2)Overige nadere inlichtingen: