Diensten - 494789-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Miłomłyn: Bosbouwdiensten

2018/S 216-494789

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 198-448334)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Miłomłyn
ul. Nadleśna 9
Miłomłyn
14-140
Polen
Contactpersoon: Agnieszka Marchlewska
Telefoon: +48 896473056
E-mail: milomlyn@olsztyn.lasy.gov.pl
Fax: +48 896473221
NUTS-code: PL622

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.milomlyn.olsztyn.lasy.gov.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Miłomłyn w roku 2019

Referentienummer: SA.270.10.2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77200000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, szkółkarstwa, gospodarki łowieckiej, łąkowo-rolnej, ochrony przyrody, zagospodarowania turystycznego oraz utrzymania dróg wraz z pracami towarzyszącymi do wykonania na terenie Nadleśnictwa Miłomłyn w roku 2019.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 198-448334

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: VI.3
In plaats van:

Pełnomocnictwo do złożenia JEDZ musi być sporządzone w takiej samej formie jak JEDZ, to jest w formie elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Postanowienia pkt. 8.7. ppkt 1), 3) – 10) stosuje się odpowiednio do pełnomocnictwa uprawniającego do złożenia JEDZ.

Te lezen:

Pełnomocnictwo do złożenia JEDZ może być sporządzone:

a) w takiej samej formie jak JEDZ, to jest w formie elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w tym przypadku postanowienia pkt. 8.7 ppkt 1), 3)–10) stosuje się odpowiednio do pełnomocnictwa uprawniającego do złożenia JEDZ,

b) w formie pisemnej.

Pełnomocnictwo w formie pisemnej należy dołączyć do oferty w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej.

Afdelingsnummer: VI.3
In plaats van:
Te lezen:

f) pełnomocnictwo do złożenia JEDZ, w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej, o ile Wykonawca wybrał formę pisemną składania takiego pełnomocnictwa.

Afdelingsnummer: VI.3
In plaats van:

5) pełnomocnictwo do złożenia JEDZ-a w formie elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ile JEDZ zostanie złożony przez pełnomocnika.

Te lezen:

5) pełnomocnictwo do złożenia JEDZ w formie elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ile JEDZ zostanie złożony przez pełnomocnika, a Wykonawca wybrał formę elektroniczną złożenia takiego pełnomocnictwa.

VII.2)Overige nadere inlichtingen: