Diensten - 494795-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Żywiec: Diensten op het gebied van vuilnis en afval

2018/S 216-494795

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 212-485643)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Miasto Żywiec
Rynek 2
Żywiec
34-300
Polen
Contactpersoon: Anna Czerwińska
Telefoon: +48 334754225
E-mail: budownictwo@zywiec.pl
Fax: +48 334754202
NUTS-code: PL225

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.zywiec.pl

Adres van het kopersprofiel: http://www.bip.zywiec.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie miasta Żywca

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90500000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi polegającej na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych – w tym od przedsiębiorców – położonych na terenie miasta Żywca: zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów ulegających biodegradacji i zielonych, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, papieru, szkła i opakowań wielomateriałowych, tworzywa sztucznego, metali, popiołów, przeterminowanych leków i chemikaliów w tym farb, rozpuszczalników, olejów odpadowych itd., zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opakowań po środkach ochrony roślin i nawozach, zużytych tekstyliów w tym ubrań, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 212-485643

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 10/11/2018
Plaatselijke tijd: 09:30
Te lezen:
Datum: 10/12/2018
Plaatselijke tijd: 09:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen: