Diensten - 494805-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Krakau: Reinigingsdiensten

2018/S 216-494805

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 186-420461)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
os. Na Skarpie 66
Kraków
31-913
Polen
Contactpersoon: Elżbieta Jastrzębska-Kukawka
Telefoon: +48 126229487
E-mail: zpubl@zeromski-szpital.pl
Fax: +48 126444756
NUTS-code: PL213

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.zeromski-szpital.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Świadczenie usług utrzymania czystości w zakresie dezynfekcji powierzchni i urządzeń, transportu odpadów, sprzątania strefy białej, strefy szarej, sprzątania terenów zewnętrznych oraz zielonych

Referentienummer: ZP 39/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90910000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Świadczenie usług utrzymania czystości w zakresie dezynfekcji powierzchni i urządzeń, transporcie odpadów, sprzątaniu strefy białej, strefy szarej /pakiet I/, sprzątanie terenów zewnętrznych oraz terenów zielonych /pakiet II/ Szpitala im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie. Świadczenie usług czystości obejmuje: a. Utrzymanie czystości w obiektach szpitalnych – dezynfekcja powierzchni strefa „biała”, transport odpadów, sprzątanie strefa „biała” i „szara” - pakiet I; b. Utrzymanie czystości na zewnątrz obiektów szpitalnych - pakiet II

c. Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych w tym koszenie traw – pakiet II; Ogółem powierzchnia pozioma do dezynfekcji, sprzątania w budynkach Szpitala wynosi 21 849 m2; powierzchnia pozioma (sprzątanie zwykłe – strefa szara) – 7 096 m2; powierzchnia pozioma szpitalna (strefa biała) – 14 753 m2 w tym dezynfekcji powierzchni i, urządzeń 4 436 m; powierzchnia zewnętrzna (dróg, chodników, parkingów) –1.6 ha; powierzchnia terenów zielonych – 2.4 ha

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 186-420461

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: VI.3
In plaats van:

Formularz ofertowy według wzoru określonego w zał.1 do SIWZ; upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty; dowód wniesienia wadium; zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia – zał. 9 do SIWZ; JEDZ - zał.2 do SIWZ;

Informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Zaświadczenia właściwego naczelnika US potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; e) Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716). W terminie 3 dni po zamieszczeniu informacji z otwarcia ofert oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23. Wymagania dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RzP określa pkt. VI część B ppkt. 6. SIWZ. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do złożenia wszystkich wskazanych w pkt. B oświadczeń oraz dokumentów.Szczegółowe wymagania dot. Wykonawców wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia określa pkt. VI część B ppkt. 7. SIWZ. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury przewidzianej w art. 24aa, oraz dokumenty wymagane przez Zamawiającego i określone w pkt VII SIWZ.

Dotyczy pakietu 1 - Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej, podanej w ofercie. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu podpisania umowy.

Te lezen:

Formularz ofertowy według wzoru określonego w zał. 1 do SIWZ; upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty; dowód wniesienia wadium; zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia – zał. 9 do SIWZ; JEDZ - zał. 2 do SIWZ;

Informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Zaświadczenia właściwego naczelnika US potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; e) Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716). W terminie 3 dni po zamieszczeniu informacji z otwarcia ofert oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23. Wymagania dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RzP określa pkt. VI część B ppkt. 6. SIWZ. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do złożenia wszystkich wskazanych w pkt. B oświadczeń oraz dokumentów.Szczegółowe wymagania dot. Wykonawców wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia określa pkt. VI część B ppkt. 7. SIWZ. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury przewidzianej w art. 24aa, oraz dokumenty wymagane przez Zamawiającego i określone w pkt VII SIWZ.

Dotyczy pakietu 1 - Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2 % ceny całkowitej, podanej w ofercie. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu podpisania umowy.

Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 07/11/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 23/11/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 07/11/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 23/11/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: