Diensten - 494817-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Vertaaldiensten

2018/S 216-494817

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 192-434179)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
Warszawa
00-926
Polen
Contactpersoon: Mirosław Bielecki
E-mail: zamowienia@miir.gov.pl
Fax: +48 222738922
NUTS-code: PL911

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.miir.gov.pl

Adres van het kopersprofiel: http://miir.bip.gov.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zapewnienie świadczenia na potrzeby MIiR usług tłumaczenia pisemnego, ustnego oraz dodatkowych usług uzupełniających wokół-tłumaczeniowych.

Referentienummer: BDG-V.2611.56.2018.MB
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79530000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie świadczenia na potrzeby MIiR usług tłumaczenia pisemnego, ustnego oraz dodatkowych usług uzupełniających wokół-tłumaczeniowych. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:

Część 1 - Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych i usługi dodatkowe

Część 2 - Usługi w zakresie tłumaczeń ustnych i usługi dodatkowe

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub jej braku do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 tej ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

Termin 2 miesięcy określony w sekcji IV.2.6) należy rozumieć jako 60 dni liczone od ustalonej daty składania ofert.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 192-434179

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 13/11/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 15/11/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 13/11/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 15/11/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: