Diensten - 494830-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Kalisz: Software-implementatiediensten

2018/S 216-494830

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 184-416440)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Miasto Kalisz
250855877
Główny Rynek 20
Kalisz
62-800
Polen
Contactpersoon: Paweł Luciński
Telefoon: +48 625049721
E-mail: msip-przetarg@um.kalisz.pl
Fax: +48 627654307
NUTS-code: PL416

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.kalisz.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej

Referentienummer: Oznaczenie sprawy: WGK.271.01.2.2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72263000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS (System Informacji Geograficznej; ang. Geographic Information System) dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, zwanej dalej RZIIP AKO. RZIIP AKO ma być punktem dostępowym - brokerem dystrybucji zintegrowanych danych i e-usług przestrzennych, zarówno lokalnej administracji publicznej - jednostek samorządu terytorialnego Aglomeracji Kalisko–Ostrowskiej, jak i lokalnej społeczności.

2. Postępowanie, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm., zwaną w niniejszym ogłoszeniu "ustawą" lub "ustawą Pzp"), a w postępowaniu będzie miała zastosowanie procedura, o której mowa w art. 24aa ustawy.

3. Zamawiający informuje, że przed wszczęciem przedmiotowego postępowania przeprowadzono dialog techniczny.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 184-416440

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 12/11/2018
Plaatselijke tijd: 13:00
Te lezen:
Datum: 19/11/2018
Plaatselijke tijd: 13:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 12/11/2018
Plaatselijke tijd: 13:15
Te lezen:
Datum: 19/11/2018
Plaatselijke tijd: 13:15
VII.2)Overige nadere inlichtingen: