Diensten - 494834-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Wroclaw: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

2018/S 216-494834

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 192-434172)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
C.K. Norwida 25
Wrocław
50-375
Polen
Contactpersoon: Paweł Korzeniowski
E-mail: pawel.korzeniowski@upwr.edu.pl
Fax: +48 713205386
NUTS-code: PL51

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.upwr.edu.pl

Adres van het kopersprofiel: www.upwr.edu.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Opracowanie narzędzi i rozwiązań informatycznych mających na celu poprawę dostępności do zasobów otwartej nauki publikowanych na platformie internetowej w ramach projektu.

Referentienummer: R0AP0000.271.66.2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie narzędzi i rozwiązań, mających na celu poprawę dostępności do zasobów otwartej nauki, publikowanych w ramach projektu AZON. Zamówienie obejmuje w szczególności: Opracowanie ontologii dla poszczególnych typów publikowanych zasobów poprzez utworzenie mapowania wszystkich atrybutów dla zidentyfikowanych typów zasobów do terminów i właściwości, pochodzących z istniejących ontologii dziedzinowych,Opracowanie edytora słowników kontrolowanych, wykorzystywanych do tworzenia metadanych o zasobach nauki, Implementacja usługi katalogowej w postaci endpointu w standardzie SPARQL, dostarczającej funkcjonalności związanych z wyszukiwaniem informacji oraz przechowywaniem, zarządzaniem rekordami metadanych.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 192-434172

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 15/11/2018
Plaatselijke tijd: 11:30
Te lezen:
Datum: 30/11/2018
Plaatselijke tijd: 11:30
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 15/11/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 30/11/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: