Diensten - 494837-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Krakau: Straatreinigings- en veegdiensten

2018/S 216-494837

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 202-459493)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
ul. Nowohucka 1
Kraków
31-580
Polen
Contactpersoon: Beata Wolnik
Telefoon: +48 126462202
E-mail: zp@mpo.krakow.pl
Fax: +48 126462350
NUTS-code: PL213

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.mpo.krakow.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ręczne oczyszczanie Miasta Krakowa z podziałem na 4 rejony

Referentienummer: TZ/TT/21/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90610000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie ręcznego oczyszczania Miasta Krakowa z podziałem na 4 rejony.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

• opis przedmiotu zamówienia wraz z mapą podziału na rejony zał. nr 1;

• wykaz przejść podziemnych zał. nr 2;

• utrzymanie czystości estakady tramwajowej Lipska-Wielicka (warunki realizacji prac przez Wykonawcę) zał. nr 3.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na rejon 1, 2, 3 lub 4.

Część nr 1 to rejon nr 1, część nr 2 to rejon nr 2, część nr 3 to rejon nr 3, część nr 4 to rejon nr 4. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na nie więcej niż 1 rejon.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 202-459493

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: I.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Komunikacja
In plaats van:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.mpo.krakow.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

Te lezen:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.mpo.krakow.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej.

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://mpo-krakow.logintrade.net

Afdelingsnummer: VI.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Informacje dodatkowe:
In plaats van:

1.Termin wykonania zamówienia: od daty podpisania umowy, lecz nie wcześniej niż od dnia 1.1.2019 r. do 31.12.2019 r. - z zastrzeżeniem zmian przewidzianych w projekcie umowy stanowiącym zał. nr 4 do SIWZ.

2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Zamawiający w niniejszym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca,którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1lub art. 60d ust. 1 ustawy Pzp, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

5. Zamawiający żąda wniesienia wadium (na zasadach określonych w pkt. 10 SIWZ)

6. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

a) oświadczenie Wykonawcy zawierające wszelkie informacje niezbędne Zamawiającemu do otwarcia pliku z JEDZ, a w szczególności hasło dostępowe do ww. JEDZ.

b) wypełniony i podpisany formularz oferty – zał. nr 5 do SIWZ;

c) wypełniony formularz kalkulacji ceny oferty – wg zał. nr 6a – 6d do SIWZ,

d) dowód wniesienia wadium.

e) oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO(zgodnie z zał. nr 7 do SIWZ) – jeśli dotyczy.

7. Zamawiający przewiduje dokonywanie zmian w zawartej umowie w zakresie i na zasadach określonych w projekcie umowy stanowiącym zał. nr 4 do SIWZ.

Te lezen:

1.Termin wykonania zamówienia: od daty podpisania umowy, lecz nie wcześniej niż od dnia 1.1.2019 r. do 31.12.2019 r. - z zastrzeżeniem zmian przewidzianych w projekcie umowy stanowiącym zał. nr 4 do SIWZ.

2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Zamawiający w niniejszym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca,którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1 ustawy Pzp, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

5. Zamawiający żąda wniesienia wadium (na zasadach określonych w pkt. 10 SIWZ).

6. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest także dołączyć:

a) wypełniony i podpisany formularz oferty – zał. nr 5 do SIWZ;

b) wypełniony formularz kalkulacji ceny oferty – wg zał. nr 6a – 6d do SIWZ,

c) dowód wniesienia wadium.

d) oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (zgodnie z zał. nr 7 do SIWZ) – jeśli dotyczy.

7. Zamawiający przewiduje dokonywanie zmian w zawartej umowie w zakresie i na zasadach określonych w projekcie umowy stanowiącym zał. nr 4 do SIWZ.

8. Zamawiający informuje, iż przekazywanie dokumentów, o których mowa w treści § 3. 1. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27.6.2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2017 poz. 1320 ze zm.), następuje za pośrednictwem Platformy Przetargowej pzp24.pl dostępnej pod adresem: https://mpo-krakow.logintrade.net.

Przekazywanie dokumentów innych niż wskazanych w ww. rozporządzeniu może nastąpić za pośrednictwem ww. platformy lub za pośrednictwem e-mail: zp@mpo.krakow.pl. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania przesłanego za pośrednictwem e-mil pisma lub dokumentu. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania pisma lub dokumentu przez Wykonawcę, Zamawiający uznaje iż pismo wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej zostało doręczone Wykonawcy w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią.

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej (www.mpo.krakow.p), stronie BIP (http://bip.mpo.krakow.pl/) oraz na platformie przetargowej pzp24.pl pod adresem https://mpo-krakow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html komunikat Zamawiającego w wprawie elektronizacji oraz zmodyfikowaną Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia z uwzględnieniem zapisów dotyczących elektronizacji.