Diensten - 494843-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Koszalin: Diensten op het gebied van vuilnis en afval

2018/S 216-494843

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 193-436569)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Gmina Miasto Koszalin, Urząd Miejski
Rynek Staromiejski 6-7
Koszalin
75-007
Polen
Contactpersoon: Emilia Miszewska, Urząd Miejski, Biuro Zamówień Publicznych, ul. Adama Mickiewicza 26, 75-004 Koszalin, pokój nr 22
Telefoon: +48 943488655
E-mail: emilia.miszewska@um.koszalin.pl
Fax: +48 943488655
NUTS-code: PL426

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bip.koszalin.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Odbiór odpadów komunalnych i zagospodarowanie odpadów zbieranych selektywnie z obszaru sektora I Gminy Miasto Koszalin

Referentienummer: BZP-8.271.1.52.2018.EM
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90500000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi z obszaru sektora I Gminy Miasto Koszalin. Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Miasto Koszalin objęte są wszystkie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, rozumiane jako: nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Miasto Koszalin zostało podzielone na sektory Uchwałą nr XXVII/417/2012 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20.12.2012 r.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 193-436569

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: III.1.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Sytuacja ekonomiczna i finansowa - Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
In plaats van:

Ciąg dalszy treści rozpoczętej w pkt III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności (...)

2.3.2) dysponuje co najmniej 13 pojazdami, w tym:

a) pojazdem bezpylnym z grzebieniowym i widłowym mechanizmem załadowczym z funkcją kompaktującą 3x – co najmniej 6 szt.,

b) pojazdem przystosowanym do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych – co najmniej 2 szt.,

c) pojazdem typu bramowiec lub hakowiec – co najmniej 2 szt.,

d) pojazdem skrzyniowym o ładowności do 1,2 Mg – co najmniej 2 szt.,

e) pojazdem służącym do mycia i dezynfekcji pojemników na odpady – co najmniej 1 szt.,

Uwaga!!! emisja spalin w pojazdach do odbierania odpadów komunalnych musi odpowiadać europejskim standardom emisji spalin określonym normą co najmniej EURO 4 (wymóg ten nie dotyczy pojazdu służącego do mycia i dezynfekcji pojemników na odpady);

Te lezen:

Ciąg dalszy treści rozpoczętej w pkt III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności (...)

2.3.2) dysponuje co najmniej 15 pojazdami, w tym:

a) pojazdem bezpylnym z grzebieniowym i widłowym mechanizmem załadowczym z funkcją kompaktującą 3x – co najmniej 6 szt.,

b) pojazdem przystosowanym do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych – co najmniej 2 szt.,

c) pojazdem typu bramowiec lub hakowiec – co najmniej 2 szt.,

d) pojazdem skrzyniowym o ładowności do 1,2 Mg – co najmniej 2 szt.,

e) pojazdem służącym do mycia i dezynfekcji pojemników na odpady – co najmniej 1 szt.,

f) pojazdem z systemem HDS do odbierania odpadów z pojemników półpodziemnych – co najmniej 2 szt.,

Uwaga!!! emisja spalin w pojazdach do odbierania odpadów komunalnych musi odpowiadać europejskim standardom emisji spalin określonym normą co najmniej EURO 4 (wymóg ten nie dotyczy pojazdu służącego do mycia i dezynfekcji pojemników na odpady);

Afdelingsnummer: IV.2.6
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
In plaats van:

Oferta musi zachować ważność do: 11/01/2019

Te lezen:

Oferta musi zachować ważność do: 25/01/2019

Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 13/11/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 27/11/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 13/11/2018
Plaatselijke tijd: 10:15
Te lezen:
Datum: 27/11/2018
Plaatselijke tijd: 10:15
VII.2)Overige nadere inlichtingen: