Diensten - 494860-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Wijziging van een opdracht/concessie tijdens de looptijd - Openbare procedure 

Tsjechië-Olomouc: Dienstverlening van architecten en bouwkundigen, en controles

2018/S 216-494860

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Česká republika-Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
01312774
Blanická 383/1
Olomouc
779 00
Tsjechië
Contactpersoon: Ing. Zdeněk Bořil
Telefoon: +420 727957264
E-mail: z.boril@spucr.cz
Fax: +420 727957264
NUTS-code: CZ071

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.spucr.cz/

Adres van het kopersprofiel: https://zakazky.spucr.cz/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Tomíkovice

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71250000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ071
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

Veřejná zakázka byla zahájena před účinností zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tzn. před vznikem Státního pozemkového úřadu byla původně uveřejněna na profilu e-AGRI zadavatele MZe-ČR, Sekce Ústřední pozemkový úřad.

Vyhotovení projekčních a geodetických prací pro komplexní pozemkovou úpravu (KPÚ) v katastrálním území Tomíkovice.

II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 264
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 213-488676

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 23/2008
V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
11/08/2008
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
První zeměměřická, a.s.
26221543
Sokolská 474
Podivín
691 45
Tsjechië
Telefoon: +420 584412248
NUTS-code: CZ064
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;exclusief btw)
Totale waarde van de aanbesteding: 3 354 500.00 CZK

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Tsjechië
Telefoon: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internetadres: http://www.compet.cz/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Viz. ZZVZ

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Tsjechië
Telefoon: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internetadres: http://www.compet.cz/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
71250000
VII.1.2)Aanvullende CPV-code(s)
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ071
Voornaamste plaats van uitvoering:

K.ú. Tomíkovice, okres Jeseník

VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aktualizace KoPÚ

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 12
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 360 000.00 CZK
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
První zeměměřická, a.s.
26221543
Sokolská 474
Podivín
691 45
Tsjechië
Telefoon: +420 584412248
NUTS-code: CZ064
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1)Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

Dodatek č. 8 - Doplnění nového fakturačního celku 2.c.1, který by byl součástí návrhových prací, neboť je nutné aktualizovat všechny LV v obvodu. Dále je nutné aktualizovat fakturační celek 2.d. Kompletní dokumentace návrhu proto se navrhuje nový fakturační celek 2.d.1. Doplnění kompletní dokumentace návrhu KoPÚ.

2.c.1. Zapracování změn návrhu nového uspořádání pozemků KoPÚ - 315 000 CZK bez DPH.

2.d.1. Doplnění kompletní dokumentace návrhu KoPÚ o změny - 45 000 CZK bez DPH.

VII.2.2)Redenen voor de wijziging
De wijziging is noodzakelijk door omstandigheden die een zorgvuldige aanbestedende dienst/instantie niet kon voorzien (artikel 43, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/25/EU
Beschrijving van de omstandigheden die de wijziging noodzakelijk maken en verklaring betreffende de onvoorziene aard van deze omstandigheden:

Důvodem změn v návrhu je fakt, že rozhodnutí o schválení návrhu SPU 210190/2013 bylo vydáno dne 28.6.2013 a nabylo právní moci až v listopadu 2013, a to z důvodu odvolání, po tento čas mohl kdokoliv provádět změny pozemků v obvodu KoPÚ. Po zamítnutí odvolání, byla podána žaloba k Městskému soudu v Praze, který rozhodnutí SPÚ rovněž potvrdil, nicméně odvolatel a žalobce v jedené osobě se pak obrátil na Nejvyšší správní soud v Brně s žalobou a následně s kasační stížností, která byla odmítnuta v červenci 2018, spis byl pak soudem vrácen 10.8.2018. To znamená, že návrh bylo možno měnit půl roku bez vědomí Pobočky Jeseník a dalších pět let s vědomím Pobočky Jeseník. Tím vznikl rozdíl mezi dokumentací v prvním rozhodnutí a stávajícím stavem katastru nemovitostí (pozemky mimo obvod).

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 3 906 615.00 CZK
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 4 266 615.00 CZK