Diensten - 494862-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Wijziging van een opdracht/concessie tijdens de looptijd - Openbare procedure 

Tsjechië-Plzeň: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke

2018/S 216-494862

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Statutární město Plzeň
00075370
nám. Republiky 1/1
Plzeň
301 00
Tsjechië
Contactpersoon: Mgr. Lucie Hnátová
Telefoon: +420 378035234
E-mail: hnatova@plzen.eu
NUTS-code: CZ032

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.plzen.eu

Adres van het kopersprofiel: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Plzen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Technologické centrum Dronet – Plzeň Světovar - DSP, DPS

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71200000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ032
Voornaamste plaats van uitvoering:

Plzeň, Jagellonská 8, ČESKÁ REPUBLIKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

Předmětem této zakázky je vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby k objektu Technologického centra Dronet, vč. veškeré inženýrské činnosti nezbytné pro získání pravomocného rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením z důvodu změny náplně a využití objektu Technologického centra Dronet, a dále projektové dokumentace pro stavební povolení vč. inženýrské činnosti nezbytné pro získání pravomocného stavebního povolení a vypracování dokumentace pro provádění stavby na stavební úpravy administrativní budovy – vily a rovněž výkon autorského dozoru v rámci realizace stavby.

II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 12
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 188-385373

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Technologické centrum Dronet – Plzeň Světovar - DSP, DPS

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
11/09/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Obermeyer Helika, a.s.
60194294
Beranových 65
Praha 9 - Letňany
199 21
Tsjechië
Telefoon: +420 281097111
E-mail: info@obermeyer.cz
NUTS-code: CZ010

Internetadres: http://www.obermeyer.cz

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;exclusief btw)
Totale waarde van de aanbesteding: 5 456 000.00 CZK

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Tsjechië
Telefoon: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112

Internetadres: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Tsjechië
Telefoon: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112

Internetadres: https://www.uohs.cz/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
71200000
VII.1.2)Aanvullende CPV-code(s)
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ032
Voornaamste plaats van uitvoering:

Plzeň, Jagellonská 8

VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Předmětem této zakázky je vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby k objektu Technologického centra Dronet, vč. veškeré inženýrské činnosti nezbytné pro získání pravomocného rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením z důvodu změny náplně a využití objektu Technologického centra Dronet, a dále projektové dokumentace pro stavební povolení vč. inženýrské činnosti nezbytné pro získání pravomocného stavebního povolení a vypracování dokumentace pro provádění stavby na stavební úpravy administrativní budovy – vily a rovněž výkon autorského dozoru v rámci realizace stavby.

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 12
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 5 888 600.00 CZK
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Obermeyer Helika, a.s.
60194294
Beranových 65
Praha 9 - Letňany
199 21
Tsjechië
Telefoon: +420 281097111
E-mail: info@obermeyer.cz
NUTS-code: CZ010

Internetadres: http://www.obermeyer.cz

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1)Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

— posun dílčích termínů díla,

— změna požadovaná SIT MMP - navýšení IN; úpravy v arch.- stavebním řešení vč. dopadů z PBŘ a řešení dopravy v klidu – navýšení počtu park. stání,

— dodatečné požadavky na profesní díl slaboproud a navazujících profesí.

VII.2.2)Redenen voor de wijziging
De wijziging is noodzakelijk door omstandigheden die een zorgvuldige aanbestedende dienst/instantie niet kon voorzien (artikel 43, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/25/EU
Beschrijving van de omstandigheden die de wijziging noodzakelijk maken en verklaring betreffende de onvoorziene aard van deze omstandigheden:

— posun dílčích termínů díla,

— změna požadovaná SIT MMP - navýšení IN; úpravy v arch.- stavebním řešení vč. dopadů z PBŘ a řešení dopravy v klidu – navýšení počtu park. stání,

— dodatečné požadavky na profesní díl slaboproud a navazujících profesí.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 5 888 600.00 CZK
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 5 988 700.00 CZK